VZN


  Zobrazujem 20 z 47 dokumentov (strana 1).
Všeobecné Záväzné nariadenie obce Machulince č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 282.6 kB (1 súbor)
Všeobecné záväzné nariadenie obce Machulince č. 3/2017 Dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 294.6 kB (1 súbor)
Dodatok č. 3 k všeobecne záväzné nariadenie obce Machulince č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 274.7 kB (1 súbor)
2017 - Dodatok č.1 k VZN č. 1 - 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 03.10.2017 Veľkost: 224 kB (1 súbor)
2017 - VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v školskej jedálni
Kategória: VZN
Dátum: 10.04.2017 Veľkost: 210.8 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 196.3 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Dome seniorov Machulince, n.o.
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 281.3 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 272.6 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 273.9 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 4/2016 o poskytovaní elektronických služieb
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 273.8 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
Kategória: VZN
Dátum: 28.11.2016 Veľkost: 218.1 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.11.2016 Veľkost: 272.6 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 21.06.2016 Veľkost: 462 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Kategória: VZN
Dátum: 21.06.2016 Veľkost: 242.6 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č.1 k VZN č.6/2014 o poskytovaní sociálnych služieb - DS Machulince, n.o.
Kategória: VZN
Dátum: 22.03.2016 Veľkost: 214.9 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 217.9 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 334.8 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 276.7 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 374.1 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 251.6 kB (1 súbor)


FacebookFacebook