VZN


  Zobrazujem 20 z 44 dokumentov (strana 1).
2017 - Dodatok č.1 k VZN č. 1 - 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.10.2017 Veľkost: 224 kB (1 súbor)
2017 - VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v školskej jedálni
Kategória: VZN
Dátum: 09.04.2017 Veľkost: 210.8 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 196.3 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Dome seniorov Machulince, n.o.
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 281.3 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 272.6 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 273.9 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 4/2016 o poskytovaní elektronických služieb
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2017 Veľkost: 273.8 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
Kategória: VZN
Dátum: 28.11.2016 Veľkost: 218.1 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.11.2016 Veľkost: 272.6 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 20.06.2016 Veľkost: 462 kB (1 súbor)
2016 - VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Kategória: VZN
Dátum: 20.06.2016 Veľkost: 242.6 kB (1 súbor)
2016 - Dodatok č.1 k VZN č.6/2014 o poskytovaní sociálnych služieb - DS Machulince, n.o.
Kategória: VZN
Dátum: 22.03.2016 Veľkost: 214.9 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 217.9 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 334.8 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 276.7 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 374.1 kB (1 súbor)
2015 - VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 251.6 kB (1 súbor)
2015 - Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 z 13.12.2012 o miestnych daniach
Kategória: VZN
Dátum: 28.12.2015 Veľkost: 193 kB (1 súbor)
2015- VZN č.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 20.11.2015 Veľkost: 520.3 kB (1 súbor)
2004 - VZN č. 2/2004 o určení spoločného školského obvodu
Kategória: VZN
Dátum: 27.01.2015 Veľkost: 186.7 kB (1 súbor)


FacebookFacebook