Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dom seniorov Machulince, n.o

Zariadenie Dom seniorov Machulince, n.o. je nezisková organizácia, zriadená obcou Machulince, v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a predpisov.

Vznikla dňa 13.03.2006 a to dňom registrácie Krajského úradu v Nitre pod číslom VVS/NO-12/2006. Dňa 06.11.2007 bola zapísaná do Registra subjektov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako subjekt poskytujúci sociálnu službu pod registračným číslom 98.

Podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách je nezisková organizácia právnická osoba založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za vopred určených, a pre všetkých za rovnakých podmienok. Jej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnanov, ale sa musí použiť v plnom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Svoju činnosť začalo zariadenie vyvíjať od januára roku 2008 v novovzniknutých priestoroch získaných rekonštrukciou objektu miestnej materskej školy, ktorá bola rôznymi stavebnými úpravami ako bezbariérový prístup, osobný výťah a pod. prispôsobená súčasnému účelu – poskytovaniu sociálnych služieb .

Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince je v plynulej prevádzke od 1. februára 2008 v plnom kapacitnom obsadení 11 klientov s nepretržitou prevádzkou. Dňa 26.05.2008 bola schválená kapacita pre 17 klientov.

Chod zariadenia zabezpečuje riaditeľka Mgr. Jana Harangózová ďalších 10 zamestnancov, z toho 2 denné sestry, 5 opatrovateliek, 2 kuchárky a 1 upratovačka. Náklady na chod zariadenia vrátane miezd sú hradené z časti z pravidelných mesačných úhrad klientov a z časti z finančného príspevku poskytnutého Nitrianskym samosprávnym krajom.

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Machulince sa podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Ďalej sa zabezpečuje úschova cenných vecí, kultúrna, spoločenská, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity ...

Ubytovanie je zabezpečené v jedno a trojlôžkových izbách. Obytné miestnosti pôsobia veľmi vkusne a domácky. Klienti majú možnosť priniesť si z domu obľúbené predmety.

Taktiež je im umožnené používať vo svojich obytných miestnostiach vlastné elektrické spotrebiče ako televízny prijímač, rádio a iné. Dôstojné bývanie poskytuje obyvateľom zariadenia primerané pohodlie a rešpektuje ich právo na súkromie.

Stravovanie je poskytované v zmysle platných predpisov. V zariadení pracuje stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupca obyvateľov, ktorého požiadavky na zmenu stravy sú zohľadnené pri tvorbe jedálneho lístka čo sa odráža v pestrosti a kvalite podávanej stravy. Strava je poskytovaná v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav obyvateľov. Strava je rozdelená do piatich dávok cez deň. Pre diabetikov je zabezpečená diéta podľa diétneho predpisu, podávaná v šiestich denných dávkach. Pre mobilných obyvateľov je podávaná v jedálni a pre imobilných na izbe.

V rámci zdravotnej starostlivosti návštevnú službu vykonáva všeobecný lekár zariadenia. Priamo v zariadení sú zabezpečené pravidelné aj mimoriadne odborné geriatrické vyšetrenia, odborné chirurgické vyšetrenia a ošetrenie rán priamo na lôžku. Tiež je zabezpečená rehabilitácia prostredníctvom agentúry.

Spolupráca s príbuznými je nosným pilierom pre zariadenie, poskytuje sa im sociálne poradenstvo, informuje sa o zmenách napr. zdravotného stavu.

Zariadenie podporuje kontakty nielen s blízkymi, ale aj s priateľmi a známymi.

Všetci zamestnanci zariadenia, nakoľko je to zariadenie rodinného typu, podnecujú obyvateľov k aktívnemu pestovaniu osobných záujmov a snažia sa zabezpečiť im na to vhodné podmienky. Svoj voľný čas môžu tráviť podľa svojich záľub a záujmov. Niektorí pokračujú v činnostiach, ktorým sa dlho venovali t.j. háčkovaniu, pleteniu, čítaniu kníh, časopisov, pozeranie televízie...

Zariadenie venuje značnú pozornosť aj duchovným potrebám obyvateľov, zabezpečovaním cirkevných obradov vo svojich priestoroch.

Pod vedením personálu vykonávajú rôzne aktivity, ktoré umožňujú udržanie a rozvoj jemnej a hrubej motoriky, precvičovanie pamäte, udržanie a osvojenie si pracovných návykov, ktoré sú spojené sa samoobsluhovaním.

Poslaním Domova sociálnych služieb pre dospelých Machulince je poskytovať svojim klientom primeranú náhradu za ich odlúčenie od rodiny s komplexnou starostlivosťou a službami, ktoré zaručujú týmto ľuďom dôstojné prežitie a zavŕšenie ich životnej cesty.  

Dom seniorov Machulince, n.o.

Kopanická č. 287

951 93 Machulince

tel.č.: 037/630 17 70

Mgr. Jana Harangózová - riaditeľka DS pre dospelých Machulince, n.o.  

Fotogaléria DSS Machulince

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 412.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2024
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 382.7 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2024