Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

90. roky

1990

Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj voľby starostov a primátorov sa uskutočnili v dňoch 23. - 24. novembra 1990. Za starostu obce Machulince bol zvolený Bohumil Bielik, 31 - ročný občan Machuliniec, ktorého za starostu navrhovalo KDH. Poslancov obecného zastupiteľstva navrhovali jednotlivé politické strany a zvolení boli títo poslanci:

 • Peter Červený - SDĽ

 • Milan Gálik - KDH

 • Jozef Kéry - KDH

 • Alojzia Lipčeyová - KDH

 • Demeter Ondrejka - SDĽ

 • Katarína Ondrejková - KDH

 • Ing. Jozef Ondriaš - KDH

 • Marián Ondriaš - KDH

 • Emília Sekerešová - KDH

 • Karol Šútor - KDH

 • PaedDr. Ondrej Valach - VPN

 • Róbert Valach - VPN

Karol Šútor bol zvolený za obecného kontrolóra.

1991

Veľkým úspechom v roku 1991 bolo dokončenie celoobecného vodovodu, ktorého vodným zdrojom je hydrogeologický vrt 47M-4 80 m hlboký na Domušovom. Odtiaľto je voda ponorkou vytlačená do dvoch vodných 150 m3 nádrží, ktoré sú nad chotárom Zlatna pod Vŕškami. Odtiaľ voda samospádom prechádza vodovodným plastovým potrubím do celej obce. V roku 1992 si občania v obci robili vodovodné prípojky a po odstránení kolaudačných závad je celoobecný vodovod sprevádzkovaný.
1. januára 1993 sa rozdelila Československá republika a vznikla samostatná Slovenská republika. O polnoci sa po celom Slovensku konali oslavy vyhlásenia samostatnosti.

1992

Už v roku 1992 sa pripravil stavebný materiál na výstavbu veže kostola. Projekt po rozhovoroch s architektmi vypracovali bratia Ondriašoví: Ing. Jozef Ondriaš, geodet, Marián Ondriaš, stavebný technik a Ján Ondriaš. Celú výstavbu veže podľa vypracovaného projektu riadil dlhoročný murársky majster Ján Ondrejka (Župkov). Jeho zástupcom a pomocníkom bol Ján Ondriaš. S výstavbou sa začalo na jar 1993. Pracovalo sa hlavne cez soboty, ale aj ostatné pracovné dni. Veľa práce najmä strojmi urobila stavebná firma VION - Viliam Ondrejka, Obecný úrad Machulince a finančne pomohol aj farský úrad Žitavany, ako aj občania obce finančnými zbierkami. V jeseni 1993 sa vyníma nová dominanta obce - kostolná veža, ktorá je symbolom kresťanskej obce.

1993

V roku 1993 sa uskutočnila aj rekonštrukcia kanalizačného zberača dažďovej vody v strede obce. Staré kanalizačné rúry sa vybrali a nahradili novými a došlo k presmerovaniu trasy.
Treťou stavebnou akciou v roku 1993 bolo začatie plynofikácie obce. Po vypracovaní projektu sa smerom od Topoľčianok od objektu poľnohospodárskeho družstva položilo plynové potrubie. Ešte v roku 1994 bola ukončená I. etapa plynofikácie obce boli splynofikované ulice Topolčianska, Viničná, Zlatomoravecká, Žitavská, Obycká a časť Hlavnej po OcÚ.

1994

V dňoch 18. a 19. novembra 1994 sa konali voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce. V obci bolo zapísaných 715 voličov, volieb sa zúčastnilo 466 občanov. Platných hlasovacích lístkov bolo 451. Za starostu obce bol zvolený Bohumil Bielik. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci:

 • Ing. Jozef Baťo - nezávislý kandidát (NK)

 • Ing. Jozef Ondriaš - NK

 • Jozef Kéry - KDH

 • Mária Šutková - KDH

 • Milan Belica - SDĽ

 • Ľudovít Ondrejka - NK

 • Peter Červený - SDĽ

 • Demeter Ondrejka - SDĽ

 • Karol Šútor - KDH

 • Stanislav Ondrejka - KDH

 • Od roku 1996 Katarína Géciová - KDH

V roku 1994 sa dokončila kostolná veža a zo zvonice v strede obce boli na vežu premiestnené zvony. Najväčší zvon Florián je z roku 1922. Zvony na veži sú ovládané elektricky. Zvony z veže znejú lahodne a ich hlas sa rozlieha nielen nad obcou, ale nad celým okolím Machuliniec. 15. septembra 1994 sa uskutočnila vysviacka novopostavenej veže.

1995

V roku 1995 sa pokračovalo v plynofikácii obce a dňa 27. októbra 1995 bol vpustený plyn do potrubia po celej obci v celkovej dĺžke 5,3 km. Celkom bolo na plyn napojených 220 rodinných domov t.j. 76,4 %. Finančné krytie celej plynofikácie bolo riešené z prostriedkov obce, finančných prostriedkov Slovenského plynárenského priemyslu a dotáciou zo Štátneho fondu životného prostredia v Bratislave. Slávnosť ukončenia plynofikácie sa uskutočnila dňa 8. decembra 1995.
Zásluhou Obecného úradu a najmä poslanca Ľudovíta Ondrejku sa v roku 1995 vybudovalo v blízkosti športového areálu detské ihrisko. Nechýbajú tu hojdačky, preliezačky, pieskovisko a všetko sa nachádza v peknej zeleni. Súčasne sa tu začalo aj s výstavbou tenisového ihriska. Urobil sa dobrý podklad a aj výborný povrch. Tenisový kurt bol daný do prevádzky v roku 1996. V tomto roku sa uskutočnilo aj oplotenie športového areálu a vedľa hlavnej cesty do Obýc sa vytvorila odstavná plocha pre areál TJ.

1996

V roku 1996 sa zásluhou Obecného úradu uskutočnila aj plynofikácia Materskej školy, kde sa urobila aj rekonštrukcia kotolne. Miestna knižnica bola umiestnená v starej budove školy.
Veľká zmena nastala aj novou územnou reorganizáciou, ktorá sa uskutočnila v roku 1996. Naším novým okresným mestom sa stali Zlaté Moravce a patríme do Nitrianskeho kraja.
Medzi najstaršie stromy v obci patrí 85 - ročný javor na cintoríne. V roku 1996 bol odborne ošetrený pracovníkmi Lesníckeho výskumného ústavu z Banskej Štiavnice.

1997

V roku 1997 sa začalo s rekonštrukciou kultúrneho domu. Upravené bolo javisko, urobené nové schody na balkón. Veľké zmeny sa urobili v predsieni pri hlavnom vchode, kde boli urobené nové sociálne zariadenia. Rekonštrukcia sa urobila aj v kanceláriách a v zasadačke. Celý kultúrny dom sa začal vykurovať plynom. Veľké úpravy sa robili aj v suteréne a na priečelí celej stavby. Rekonštrukcia pokračovala aj v roku 1998. Vymenené boli aj okná a celkove vyriešený vchod do Obecného úradu a do sály kultúrneho domu.
V roku 1997 urobil Obecný úrad aj rekonštrukciu domu smútku na miestnom cintoríne. Došlo k zväčšeniu obradnej miestnosti a k prístavbe veľkého prístrešku. Celý zastrešený priestor bol pokrytý zámkovou dlažbou.
V roku 1997 začalo aj s prípravou projektu dokumentácie na stavbu čističky odpadových vôd a projektovej dokumentácie kanalizácie obce.

1998

V roku 1998 sa uskutočnila prístavba kostola. Odborníci navrhli pristaviť ku kostolu zákristiu od západu, od hlavnej cesty. Miestnosť má aj osobitný vchod a do hlavnej lode kostola sa prebúrali cez hlavný múr dve prepojenia. Prístavba sa robila z tehly a urobila sa aj vodovodná prípojka. Strecha sa robila svojpomocne. Občania prispeli finančne podľa svojich možností. Veľa práce aj pri tejto prístavbe urobila firma ViOn - Viliam Ondrejka a Obecný úrad. Pomohli aj iní súkromní podnikatelia. Občania obce dokázali nielen finančne pomôcť, ale bezplatnou prácou sa vytvoril nový vhodný priestor v našom kostole. Obecný úrad zariadil aj náter celej strechy kostola.
V dňoch 18. a 19. decembra 1998 sa konali voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. V našej obci bolo zapísaných 757 voličov. Voliť prišlo 503 občanov a platných bolo 490 hlasovacích lístkov.
Za starostu obce bol tretíkrát zvolený Bohumil Bielik ako nezávislý kandidát, ktorý dostal 442 hlasov. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci:

 • Ing. Jozef Baťo - nezávislý kandidát

 • Ing. Jozef Ondriaš - NK

 • Mária Šutková - NK

 • Ľudovít Ondrejka - NK

 • Milan Belica - NK

 • Karol Šútor - KDH

 • Peter Červený - KSS

 • Mgr. Mária Ondrejmišková - KDH

 • Štefánia Segíňová - NK

 • Ján Valach - NK

 • Jozef Červený st. - NK

 • Pavol Fraňo - KDH

1999

V roku 1999 Obecný úrad urobil rekonštrukciu zvonice v strede obce. Aj keď zvony boli premiestnené na kostolnú vežu, zvonica zostala. Upravený bol aj kamenný kríž pred zvonicou. O jeho obnovu sa zaslúži Peter Horniak.