Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - Strategický dokument "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia" - Okresný úrad Nitra

Dátum: 13.11.2023
Autor: Machulince ADMIN
Rozhodnutie  - Strategický dokument

Oznam

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia", ktorý predložil obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, IČO 37861298 po vykonaní zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena strategického dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia" uvedená v predloženom oznámení sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevykoná podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.