Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 08.02.2024
Autor: Machulince ADMIN
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

08.02.2024

Obec Machulince ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Občiansky zákonník), ktorej predmetom bola nehnuteľnosť                          v katastrálnom území Obce Machulince, a to pozemky vedené v záznamoch Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálnym odborom na LV 597 pre k.ú. Machulince, vlastník Obec Machulince, ako

- parcela registra C-KN č. 500/2, druh pozemku orná pôda o výmere 662 m2,

- parcela registra C-KN č. 500/3, druh pozemku orná pôda o výmere 406 m2,

- parcela registra C-KN č. 1153/2, druh pozemku orná pôda o výmere 3 822 m2,

- parcela registra C-KN č. 1167/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 085 m2,

- parcela registra C-KN č. 1167/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2,

- parcela registra C-KN č. 1167/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 128 m2,

- parcela registra C-KN č. 1200/2, druh pozemku orná pôda o výmere 4 221 m2,

- parcela registra C-KN č. 1212/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 913 m2,

- parcela registra C-KN č. 1226/2, druh pozemku orná pôda o výmere 1 159 m2,

- parcela registra C-KN č. 1226/3, druh pozemku orná pôda o výmere 2 705 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/1, druh pozemku lesný pozemok o výmere 16 614 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/2, druh pozemku lesný pozemok o výmere 2 900 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/4, druh pozemku lesný pozemok o výmere 1 050 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/5, druh pozemku lesný pozemok o výmere 7 525 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/6, druh pozemku lesný pozemok o výmere 600 m2,

- parcela registra C-KN č. 1243/9, druh pozemku lesný pozemok o výmere 15 677 m2.

oznamuje, že obchodná verejná súťaž bola úspešná.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 07.02.2024, po posúdení doručeného súťažného návrhu, konštatovala, že najvhodnejšia ponuka pre Obec Machulince bola predložená uchádzačom:

Juraj Dávid, Chyzerovecká 3/5, 953 01 Zlaté Moravce

 

Zverejnené na úradnej tabuly dňa: 08.02.2024

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 08.02.2024