Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním-

náhradné upovedomenie účastníkov konania verejnou vyhláškou,

stavba: "Verejné osvetlenie" - Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Viničná,

stavebník: Obec Žitavany

Oznámenie č. 450/2019-005 RB zo dňa 16.10.2019

a Verejná vyhláška č. 450/2019-002 RB zo dňa 08.07.2019 sa nachádzajú v súbore na stiahnutie.