Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Správne konanie - výrub drevín

Správne konanie - výrub drevín
Správne konanie  

 

SPRÁVNE  KONANIE

 

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 

Správny orgán, odbor

Obec Machulince, Hlavná č. 115/6, Machulince

Číslo spisu

19/2018

Dátum podania

08.01.2018

 

Žiadateľ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu / obchodné meno, sídlo)

 

Peter Ondriaš

Žitavská 4

951 97 Žitavany

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Údaje o pozemku

Katastrálne územie: Machulince

 

Parcelné číslo: KN-E 2341/18

 

Druh pozemku: trvalé trávne porasty

 

Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať

Stromy

druh dreviny: ---

počet: ---

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

zdravotný stav: ---

 

Krovité porasty

-    druh dreviny: Crataegus laevigata (hloh obyčajný), plošná výmera: 1000 m2

-    druh dreviny: Rosa canina (ruža šípová), plošná výmera: 1200 m2

-    druh dreviny: Prunus spinosa (trnka obyčajná), plošná výmera: 5800 m2

 

Odôvodnenie výrubu

 

Obnova pôvodnej kultúry, t.j. trvalé trávnatý porast z dôvodu nemožnosti hospodárenia na svojom majetku.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Do piatich pracovných dní (vrátane) písomne od zverejnenia na adresu Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, Hlavná č. 115/6, 951 93 Machulince alebo elektronicky na adresu                    machulince@mail.t-com.sk