Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Správne konanie - výrub drevín

Správne konanie - výrub drevín
Výrub drevín

Obec Machulince zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z.z.") informáciu o tom, že obec Žitavany vykoná konanie o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 1 ks listnatého odpadového stromu druhu Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), 4 ks listnatých odpadových stromov druhu Betula pubescens (breza plstnatá), 1 ks listnatého odpadového stromu druhu Castanea sativa (gaštan jedlý), 1 ks ihličnatého stromu druhu Pinus cembra (borovica limbová), 2 ks listnatých odpadových stromov druhu Tilia cordata (lipa malolistá), 4 ks listnatých stromov druhu Robinia pseudoacacia (agát biely), rastúcich v katastrálnom území Machulince (okres Zlaté Moravce), na pozemkoch s parcelnými číslami registra "C" 209/1 (druh pozemku: záhrada) a 211/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce a na pozemku s parcelným číslom registra "C" 1488/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), mimo zastavaného územia obce.