Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Správne konanie - výrub drevín

Správne konanie - výrub drevín
Výrub drevín

Obec Machulince, zastúpená starostom obce Bohumilom Bielikom, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

 

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať:

3 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodmi kmeňov 97 cm, 73 cm, 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,

1 ks tisa obyčajného (Taxus baccata) s obvodom kmeňa 60 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,

 

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

Pozemok s parcelným číslom registra „C“ 1492/3, v katastrálnom území Machulince (okres Zlaté Moravce).

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, Hlavná 115/6, 951 93  Machulince alebo elektronicky na e-mailovú adresu: machulince@mail.t-com.sk.

 

 

Dátum zverejnenia informácie: 14.02.2019

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa                       14.02.2019

 

 

Zvesené z úradnej tabuli obce dňa                ..............................