Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním - náhradné upovedomenie účastníkov konania verejnou vyhláškou.

Stavba - "Verejné osvetlenie" - Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Viničná

Stavebník - Obec Žitavany

Verejná vyhláška č. 450/2019-002 RB zo dňa 08.07.2019 sa nachádza v súbore na stiahnutie ako aj oznámenie o začatí konania č. 450/2019-005 RB zo dňa 16.10.2019.