Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly

Podklady pre tvorbu obecných symbolov

Obecná symbolika zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní spolupatričnosti obyvateľov k obecnému zoskupeniu. Pohľad na obecné symboly pôsobí priamo a vyvoláva určitú vnútornú hrdosť, podobne ako keď sa človek nachádza napr. ďaleko za hranicami štátu a uvidí vlajku Slovenskej republiky. V súčasnosti si takmer všetky obce na Slovensku zabezpečujú prostredníctvom heraldickej komisie MV SR svoje obecné symboly. Erb, vlajku a pečať obce je možné vytvoriť na základe charakteristických čŕt súčasnosti, alebo ak je to možné tak z historických podkladov. Druhá alternatíva je výhodnejšia, pretože pohľad na obecné symboly vyvolá v nás spomienku na život našich predkov.
Z historického pohľadu k riešeniu obecnej symboliky je potrebné pristupovať na základe rozboru zachovaných písomností z minulosti. Ako už bolo spomenuté, prvá písomná zmienka o obci Machulince je z roku 1275. 

Týka sa darovania obce poddaným tekovského hradu - budúcim zemanom. Darcom bol panovník Ladislav IV. 

Prvá písomnosť, na ktorej je zachovaná pečať obce Machulince, pochádza až z 18. storočia. Na pečati je zobrazený klas, lemeš a čerieslo. Kruhopis pečate je ťažko čitateľný, ale pravdepodobne je na ňom napísané INSIGNE MAHOLAM 1748 alebo 1798. Podľa viacerých indícii a aj na základe rozboru heraldickej komisie MV SR je pravdepodobnejší starší dátum. Podľa renesančného štítu možno vysloviť predpoklad, že pečatný symbol má ešte staršiu predlohu v pečatidle, ktoré sa nezachovalo.

Na základe rozboru pečatidla sa dá konštatovať, že Machulince v minulosti používali pomerne obvyklý symbol s poľnohospodárskym námetom. Pečatidlá s kombináciou týchto troch základných motívov sú známe aj v iných obciach napr. Nitrica, Horné Zelenice, Slavnica. Rozloženie motívov a vzhľad týchto pečatidiel je však úplne odlišné.

Z úcty k vlastnej histórii obce je najvýhodnejšie pečatný symbol využiť aj pre tvorbu nového erbu obce. Je však ho potrebné vhodne hierarchicky štylizovať a farebne zladiť. Symbol lemeša, čeriesla a klasu treba považovať za významovo hlboký. Nemožno sa uspokojiť len s konštatovaním, že ide o poľnohospodársky motív.
Z biblického významu možno radlice pokladať aj za symbol mieru, čoho dôkazom je aj výrok proroka Izaiáša: "Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kópií viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju".
Podobne aj klas z biblického pohľadu po premene na chlieb je symbolom Ježiša Krista. Preto sa symbolika klasu často používa na výzdobe cirkevných ornátov a rôznych dekorácií.

Základné symboly

Erb obce

Pri tvorbe erbu je potrebné sa riadiť heraldickými zákonitosťami a pravidlami, ktoré sú známe už od 12. storočia. Tieto pravidlá sa týkajú jednak štylizácie znamenia a jednak použitia farieb.

Sú k dispozícii dva kovy (zlato a striebro, ktoré môžu byť nahradené žltou a bielou farbou) a štyri farby (červená, modrá, čierna a zelená). Aj Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR pri návrhu symbolov Machuliniec v roku 1994 vychádzala z vyššie uvedených pravidiel.

Z dôvodu odlíšenia od erbu s podobnou tematikou bolo navrhnuté modré štítové pole. Zo spodného okraja modrého štítu medzi zlatými steblami vyrastá zlatý klas, sprevádzaný strieborným lemešom a čerieslom.
Ako už bolo uvedené, zlatú možno nahradiť žltou a striebornú bielou farbou. V prípade heraldického šráfovania, možno modrú farbu nahradiť vodorovným šráfovaním, zlatú jemným bodkovaním a strieborná zostane voľná.

Vlajka obce

Vlajka Machuliniec je vytvorená z piatich pozdĺžnych pruhov. Šírka pruhov je navrhnutá v nasledovnom pomere: 1 pruh: 1/7 výšky - biela, 2 pruh: 2/7 výšky - modrá, 3 pruh: 1/7 výšky - žltá, 4 pruh: 2/7 výšky - modrá, 5 pruh: 1/7 výšky - biela.

Farebným riešením je vlajka zosúladená s erbom obce. Žltý pruh symbolizuje klas, dva biele pruhy symbolizujú lemeš a čerieslo a modré pruhy sú farbou štítkového poľa. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi. (dva zástrihy siahajú do tretiny dĺžky vlajky)

Pečať obce

Pečať Machuliniec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MACHULINCE. Pečať má priemer 35 mm.Jej tvar a rozmery odpovedajú domácim zvyklostiam a je tiež v súlade s predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Ďalšie symboly obce

Od spomenutých troch základných symbolov sú odvodené aj ďalšie symboly Machuliniec: zástava a štandarda starostu.

Zástava obce

Výtvarným riešením vychádza z vyhotovenia vlajky obce. Pomer strán zástavy však nie je stanovený záväzne.  Zástava môže byť napr. dlhšia.

Zástava sa od vlajky líši tým, že kým vlajka je tvorená kusom látky a vztyčuje sa na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou.

Štandarda starostu

 

Má medzi ostatnými symbolmi osobité postavenie. Je vlajkou starostu a jedným odznakom jeho úradu. V strede zástavy sú v štvorcovom poli symboly erbu obce. Okolo tohto poľa je lem vo farbách obce. Štandarda starostu na rozdiel od ostatných symbolov existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva urobená luxusnejšou technikou.