Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výrub drevín

 

Obec Machulince, zastúpená starostom obce p. Bohumilom Bielikom, zverejňuje podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) v súlade s §3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z..

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

1 ks Lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 157 cm meraných vo výška 130 cm nad zemou rastúcich v katastrálnom území Hostie, okres Zlaté Moravce v zastavanom území obce Hostie, na pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom 100/1.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, Hlavná č. 115/6, 951 93 Machulince alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@obecmachulince.sk

 

Dátum zverejnenia informácie: 15.11.2021

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.11.2021

 

Zvesené z úradnej tabuli obce dňa: ......................