Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2000

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Vítanie tohoto atraktívneho roku bolo veľkolepé, aj keď matematici dokázali, že 20. storočie sa skončí až 31.decembra 2000 a vtedy začne nielen nové storočie, ale aj tisícročie.

Cirkev rok 2000 vyhlásila za Jubilejný rok . V bazilikách sveta, v katedrálach a v určených kostoloch bolo možné za určitých podmienok (sviatosť zmierenia, modlitby...) získať odpustky pre seba a zomrelých. Takým kostolom v našom okolí bol Farský kostol sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach. Veľmi rušná bola polnoc z 31.decembra na 1.januára 2000. Nechýbali vatry a ohňostroje. V našj obci sa vítanie tohoto roku robilo o polnoci v priestore športového areálu, kde bolo urobené nové ohnisko z kameňa. Bolo tu veselo a nechýbalo ani občerstvenie. Jubilejný rok 2000 privítal pred prítomnými občanmi starosta obce Bohumil Bielik a po jeho príhovore nasledoval ohňostroj. V tomto čase bola v Machulinciach aj skupina občanov z Poľska,ktorá bola v Penzióne Mlyn. Títo občania spolu s majiteľom penziónu o polnoci zapálili vatru pod horou nad obcou a urobili tu tiež ohňostroj. Všetci sa nadchýnali krásnym pohľadom na ožiarené horné Požitavi. Prvý novoročný deň nechýbala dychová hudba ani v kostole, kde učinkoval aj chrámový zbor. Dychová hudba tradične zahrala po omši aj pred kostolom a potom vyhrávala po celej obci.

Koncom januára vzrušili obec tri krádeže . Prvá sa stala v rodinnom dome na Podhorskej ulici, ale 40-ročného páchateľa zo Žiliny domáci v noci o pol druhej prichytili a odovzdali privolanej polícii.Ďalšia krádež bola v miestnom obchode Jednoty a tretia v pohostinstve. Krádeže sú bohužiaľ dosť časté a nie vždy sa podarí odhaliť páchateľov.

Diamantovú svadbu - 60 rokov spoločného manželstva oslávili v tomto roku v miestnom kostole a vo svojich rodinách manželia: Peter Zemanovič - Mária Zemanovičová a Kornel Čúlik - Mária Čúliková.

Dvojičky v Machulinciach
Po narodení dvojičiek (obidve dievčence) Ondrejkových v roku 1997 a dvojičiek (dievčence) Fraňových (Kurkinových) v roku 1999, sa v januári tohoto roku narodili dvojičky - dievčence aj manželom Judinovým. V marci t.r. sa narodili aj ďalšie dvojičky - chlapci manželom Gálikovým,Žitavská ul., tie však bohužiaľ zomreli.

Plesy a zábavy
Aj tohoročné fašiangy boli v znamení plesov a tanečných zábav. V sále kultúrneho domu bol tradičný ples športovcov a po prvýkrát sa uskutočnila tanečná zábava rodičov žiakov MŠ a ZŠ. Tiež bola v sále kultúrneho domu a nechýbalo tu ani občerstvenie. Mladí sa schádzajú na diskotéky v disko-clube Rebeka na miestnom ihrisku.

Sociálne postavenie občanov
V poslednom desaťročí sa podstatne zmenili sociálne pomery našich občanov. Vznikli pomerne veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Menšia časť bohatých prišla k peniazom a k bohatstvu často nie čestným spôsobom. Striedajú sa vlády, ktoré na seba navzájom nadávajú a obviňujú sa, len málo sa rieši sociálne postavenie občanov. Z roka na rok sa zvyšujú poplatky za plyn, elektrinu, vodu ako aj ceny potravín. To všetko zaťažuje občanov. V roku 2000 boli takéto platby: Plyn - za jeden meter kubický sa platilo 3,60 Sk. Elektrina - nízka tarifa (tzv.nočná) 1,20 Sk/KW, ostatná bola za 2,40 Sk/KW. Za jeden meter kubický vody sa platilo 9,40 Sk Chlieb 2 kg od 22 Sk vyššie, mlieko 1 liter od 17 Sk vyššie, cukor 1 kg od 20 Sk vyššie. Ceny sú pohyblivé, v meste nižšie ako na dedine. Za jeden liter benzínu to bolo v priemere 35 Sk. Mesačná mzda bola rôzna. Kronikár - učiteľ s vysokoškolským vzdelaním a akademickým titulom mal hrubú mesačnú mzdu 10.435 Sk. (v poslednej najvyššej platovej stupnici). Z toho boli dane a zrážky okolo dvetisíc korún. Boli mzdy aj nižšie aj vyššie. Bohužiaľ vzdelanie nie je rozhodujúce. Rozdiely ani nie sú podľa dôležitosti práce, ale podľa možností firmy či podnikateľa. Veľmi zle sú na tom nezamestnaní občania. Niektorí si síce zvykli brať podporu alebo sociálne dávky, ale sú nezamestnaní, ktorí by radi pracovali, ale nemajú kde. V našej obci bolo počas roka v priemere 160 osôb nezamestnaných, čo bolo asi 25%. V tomto roku Vláda SR vytvorila možnosti pre nezamestnanýchformou verejnoprospešných prác v obci.Mesačný plat bol síce podpriemerný 4500 Sk, ale práce v obci bolo dosť. Nezamestnaní pracovali hlavne na dokončení rekonštrukcie kultúrneho domu a na úprave jeho okolia, ako aj na úprave miestnych komunikácií a na ostatných prácach v obci. Od augusta pracovalo v obci v priemere 12 nezamestnaných. Nezamestnaní pomohli aj pri úprave miestnych komunikácií v obci, na ktoré sa dával pomletý asfalt, ktorý sa potom preválcoval. Takto sa aspoň čiastočne upravili niektoré ulice v obci.

Rekonštrukcia kultúrneho domu prebieha už tretí rok, podľa finančných možností Obecného úradu. Pokračovala aj v tomto roku. V sále kulltúrneho domu sa vybrali parkety, tieto boli vyčistené, vybrúsené a odborná firma ich uložila späť, kde boli ešte nalakované a vyleštené. Bolo to lacnejšie, ako dávať nové parkety. Nalakované bolo aj drevené obloženie bočných stien. Dokončená bola aj vonkajšia omietka stien kultúrneho domu, ktoré dostali nový farebný náter.Veľké úpravy sa začali robiť v suteréne kultúrneho domu, kde sa v jednej časti zriaďuje klub mladých a v druhej časti sa pripravuje kuchyňa. Okolo budovy bola urobená kamenná dlažba, dve nové brány a ohrada z betónových dosiek.Takto dostala budova celkom nový vzhľad.

Telefónny kábel v zemi
V októbri začali Slovenské telekomunikácie ukladať telefónny kábel do zeme. Zemné výkopové práce robila súkromná firma z Popradu. Väčšinou občania rómskeho pôvodu začali v strede obce takmer vzorove pracovať. Ručne kopali kanál a aj potom ručne zahrabovali uložený kábel. Rozkopaný terén aj pekne upravili.Dokonca tu jeden z pracovníkov dostal infarkt a počas prevozu do nemocnice aj zomrel. Ďalšie práce vo vedľajších uliciach už tak vzorove urobené neboli. Najmä zostali nedokončené konečné terénne úpravy, ktoré si robili občania sami a niekde zostali neupravené do konca roku. Práca celkove nebola ukončená a bude sa v nej pokračovať v budúcom roku. Napriek tomu určite je to ďalší klad obce, že najmä zo stredu obce sa stratia telefónne stĺpy, pretože prípojky tu budú tiež podzemné. Finančne všetko hradia Slovenské telekomunikácie.

Úpravy v kostole a na cintoríne
V tomto roku sa urobili ďalšie úpravy v kostole. V starších prístavbách boli železné okná vymenené za nové drevené. Kostol tým získal nový estetický vzhľad. Prácu vykonali občania dobrovoľne a peniaze boli zo zbierky veriacich a z milodarov. Na ohrade cintorína sa brigádnicky urobil náter pletiva a stĺpikov. Na cintoríne pribudli aj v tomto roku nové hroby . Úmrtie vedúceho dychovej hudby Františka Hudeca je stratou nielen pre jeho rodinu, ale pre celú obec. Dirigent a organizátor Dychovej hudby v Machulinciach prevzal taktovku od svojho otca Michala Hudeca v roku 1968. Odvtedy viedol dychovú hudbu, ktorá pod jeho vedením dosiahla pekné úspechy. Na jeho pohrebe sa zúčastnili hudobníci z celého okolia a záverečné silencium sa ozývalo po celom cintoríne. Je chvályhodné, že dychová hudba ani po jeho odchode sa nerozpadla. V tomto roku zomreli aj ďalší občania celkom siedmi. Ako 40-ročný zomrel Jozef Valent, Emil Šusták mal 54 rokov. Pochované boli už aj spomínané novonarodené dvojičky.

K čističke odpadových vôd bolo v tomto roku privedené elektrické vedenie. Pri tejto príležitosti bola urobená aj rekonštrukcia elektrického vedenia v obci. V jeseni tohoto roku začalo Povodie Váhu s úpravou koryta Žitavy. Ešte v roku 1999 sa neďaleko stredu obce za predajňou Jednoty začalo s výstavbou súkromnej stolárskej dielne. V tomto roku jej majitelia neurobli na stavbe nič.

Príprava knižky o Machulinciach
Ešte koncom okóbra minulého roku sa vytvoril autorský kolektív, ktorý sa rozhodol pripraviť monografiu o Machulinciach. Istou inšpiráciou bola aj internetova stránka o Machulinciah,ktorú pripravil Ing.Jozef Baťo so svojím synom Ivanom. Autorský kolektív si rozdelil úlohy a v novembri 1999 sa začalo pracovať. V autorskom kolektíve okrem spomínaných Baťovcov bol aj vysokoškolák študujúci históriu a katechizmus na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Ján Ondriaš. Za vedúceho autorského kolektívu bol navrhnutý kronikár obce (od roku 1964), učiteľ slovenského jazyka a dejepisu 60-ročný PaedDr.Ondrej Valach. Predpolkadalo sa,že celú textovú stránku uložia do počítača a cez počítač pripravia aj fotografie, elektroechnický inžinier Jozef Baťo, zástupca starostu obce a jeho syn Ivan Baťo, ktorý študuje elektrotechnický smer na Technickej univerzitev Bratislave. Predpokad sa aj splnil, pretože všetko išlo cez počítač. V súčasnosti sa takéto projekty už nedajú robiť len písacím strojom. Autorský kolektív sa pravidelne schádzal a vyhodnocoval svoju prácu. Často medzi nich prišiel aj starosta obce, ktorý prípravu monografie podporoval a neskoršie zabezečoval aj financie na jej vytlačenie. Vydavateľom bol Obecný úrad v Machulinciach. Koncom mája 2000 bol rukopis spolu s fotografiami pripravený do tlače. Starosta obce spolu s Ing.J.Baťom hľadali finančne najvýhodnejšiu tlačiareň. V tomto období sa podujal pre gafickú prípravu rodák z Machuliniec bývajúci v Bratislave Kornel Zemanovič, ktorý urobil návrh aj na obal knihy. Koncom tohoto mesiaca našiel starosta obce tlačiareň MichelAngelo v Nitre, ktorá vyhovovala aj finančne - 1000 kusov za 110 tisíc Sk a sľúbila dodržať termín do osláv výročia obce. Všetko bolo v poriadku až na chyby, koré po jazykovej korektúre v tlačiarni vznikli. Tak do knižky musel byť vložený list opráv a doplnkov. Finančný náklad uhradili sponzori, ktorí sú uvedení na inom mieste. Najviac fotografií do knižky dal Jozef Šabo z Machuliniec.

Oslavy 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Obecný úrad nazval tieto oslavy ako Slávnostné dni obce a uskutočnili sa v dňoch 27.- 29.októbra 2000. Trojdňové oslavy sa začali v piatok 27.októbra populudní na miestnom športovom areáli, kde bol volejbalový a nohejbalový turnaj. Večer o 17,00hod. sa začal v sále kultúrneho domu večerný program komorného súboru COLEGIUM CANTORUM z Nitry. Riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Ondrejmišková predniesla báseň Moja rodná od S.H.Vajanského. Slávnostné dni obce otvoril starosta obce Bohumil Bielik, ktorý pozdravil a privítal všetkých prítomných, medzi ktorými bol aj primátor Zlatých Moraviec Ing. Milan Skyva. Poslanec OZ Jozef Červený predstavil autorov publikácie Machulince - históra a súčasnosť. Za autorský kolektív a k prítomným prihovorl PaedDr. Ondrej Valach. Starosta obce spolu s primátorom a autormi knižku pokropili šampanskym, čím knihu oficiálne predstavili.
V druhej časti progamu vystúpil Chrámový zbor z Mahuliniec pod vedením Jána Zemanoviča a za hudobného doprovodu organistky Aleny Tencerovej. Obidve vystúpenia, tak komorného súboru ako aj chrámového zboru, boli na vysokej umeleckej úovni. Celý večerný program bol dôstojný a ľudia odchádzali spokojní. Po večerných oslavách bolo v Penzióne Mlyn posedenie s občerstvením, ktoré pripravil jeho majiteľ Ondrej Hvišč. Prítomný bol aj vedúci Úradu Vlády SR Ing.TiborTóth, dvaja pracovníci Ministerstva financií SR, primátor Zlatých Moraviec, starosta obce, poslanci OZ, autori knihy a niektorí sponzori knihy a celých osláv.

Druhý deň sa začal v sobotu o 10,00 hod. koncertom Dychovej hudby Machulince v strede obce. O pol jedenástej bolo posvätenie obnoveného kríža pred zvonicou. Prítomní boli okrem občanov Machuliniec aj pozvaní hostia.V sprievode dychovej hudby sa odišlo do miestneho kostola, kde slúžil omšu náš rodák Mgr.Th. Peter Valent spolu s miestnym pána farárom Mgr.Th.Marekom Kosorínom. Kostol bol vyzdobený ovocím a zeleninou. Mnohé ženy z obce boli oblečené v bývalých krojoch. Počas omše boli povätené symboly obce - erb a zástava.

Po omši bolo v kultúrnom dome občerstvenie formou recepcie. Prítomný bol aj zástupca prednostu Okresného úradu Ing.Ladislav Boršč, ďalší funkcionári okresu, starostovia okolitých obcí, poslanci OZ, niektorí sponzori a ďalší pozvaní starostom obce Machulince.
Vhodne bola vyzdobená celá obec panelmi, ktoré pripomínali 725.výročie a podobnú výzdobu mal aj kultúrny dom.

Popoludní o 14,00 hod. pokračovali oslavy v strede obce, kde bolo pripravené pódium. Slávnostný prejav mal starosta obce a v kultúrnom programe tu vystúpili : Žiaci z miestnej MŠ a ZŠ, mládežnícka Dychová hudba z Obýc, Folklórny súbor dôchodcov z Jedľových Kostolian a ľudová hudba SENIOR. Počas programu boli prítomní občania ponúkaní domácimi koláčmi, zákuskami, ba aj slivovicou. Všetko dobrovoľne pripravili ochotní občania z obce. Poľovnícke združenie predávalo v strede obce guľáš, ktorý tam aj varili. Ing.Pavel Ondrejmiška predával svoje víno. O 17,00 hod. v preplnenej sále KD spievala známa televízna moderátorka Jadranka Handlovská a po nej vystúpil folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec. Celé popoludnie v strede obce a v sále moderoval Dr.Matej Bajla, riaditeľ MsKS v Zlatých Moravciach, ktorý vystúpil aj ako ľudový rozprávač a imitátor. Na program do sály sa mnohí záujemci ani nedostali, pretože sála bola úplne preplnená. Večer bola v kultúrnom dome tanečná zábava a v Bistre Rebeka bola diskotéka.
Počas prvého aj druhého dňa boli do každej rodiny rozdávané knižky o Machulinciach, do rodiny jedna bezplatne. Ostatné sa podľa rozhodnutia OZ predával po 150 Sk.

Tretí deň bolo športové popoludnie na miestnom futbalovom ihrisku. Najprv boli rôzne športové súťaže žiakov MŠ a ZŠ za sladké odmeny. Potom nasledoval futbalový zápas, v ktorom hrali poslanci proti živnostníkom. Nechýbala ani súťaž v kopaní jedenástok. Vyvrcholením bol futbalový zápas TJ Machulince "A" s internacionálmi Machuliniec. Počas celého športového popoludnia vyhrávala dychová hudba a čapovalo sa pivo. Celé oslavy, ich priebeh riadil starosta obce a úlohy mali rozdelené aj poslanci OZ.
Finančne všetko podporili sponzori, ktorí sú uvedení v prílohe. Trojdňové oslavy boli sdokumentované fotografiami Jozefa Šabu a všetko sa nahralo na videokazetu.

Sponzori knihy a osláv 725.výročia boli :
Kultúrny fond PRO SLOVAKIA
ACER GROUP s. s r.o. - Gabriel Horváth
ViOn - Viliam Ondrejka
MORES - stavebná firma - Miroslav Krajčo
Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Nitra
LOS - Lubomír Ondrejmiška
MKR Plast - Koloman Ondrejka
ANMER - Ivan Baťo
KABELEX - Ing.Rastislav Valach
RAMP + MAUER - Parkety
MOCHLAT - Luboš Jurík
ELINŠT - Ján Šabík
JEDNOTA SD Nitra
K.O.FRUIT - Štefan Kršiak, Stanislav Ondrejka
PENZIÓN Mlyn Machulince
ŠIPS - Štefan Minár
KLAMPIARSTVO - Ján Mĺkvy, Ing. Jozef Ondriaš
ZDENKO MAĎAR
PRONSTAV - Ing.Dušan Ondrejka
PROMID - Miroslav Drienovský
SKLENÁRSTVO - Jaroslav Kováč
PIVOVAR CORGOŇ Nitra
DRUKOS Banská Bystrica
Pohostinstvo Filová, Stanislav Laktiš, Mária Ondrejková, Jozef Šrank,
Karol Benček, Miloš Ondrejka

Petičná podpisová akcia a referendum Ako už bolo spomenuté, sociálne postavenie väčšiny občanov Slovenska je čím ďalej tým horšie. Nedarilo sa to vyriešiť ani predchádzajúcej vláde a nedarí sa to riešiť ani súčasnej vláde. HZDS spolu so SNS zorganizovali v priebehu 1.polroku petičnú podpisovú akciu za referendum pre predčasné voľby do parlamentu. Na základe toho, bolo na 11.novembra 2000 vypísané na Slovensku referendum. V našej obci bolo zapísaných 761 oprávnených občanov. Na referende sa zúčastnilo 228 občanov, čo bolo 30% Za referendum vyslovilo áno 214 občanov, 9 bolo za nie a 5 bolo neplatných. Celkove na Slovensku sa referenda zúčastnilo 20% občanov. Ďalších 200miliónov zbytočne vyhodených.

Počasie cez rok bolo rôzne. Zima bola mierna, takmer bez snehu. Jar a leto bez dažďa, teda veľké sucho. Úroda obilia bola veľmi slabá. Úroda zemiakov na jeseň bola dobrá. Vianoce boli daždivé.

Aktívna organizácia dôchodcov
Organizácia dôchodcov aktívne pracovala aj v tomto roku.Organizovala rôzne zájazdy do kúpeľných miest ako aj prednášky a spoločné schôdze. Na schôdzi v novembri v kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina SENIOR , ktorá zahrala piesne a skladby známe z mladosti dôchodcov.

Aktíne v obci pracuje aj Jednota , ktorá tiež organizuje rôzne zájazdy. Na zájazdy chodia aj ostatní občania aj v rámci svojich dovoleniek. Atraktívneho zájazdu - expedície sa zúčastnil v tomto roku syn kronikára Ing.Rasrislav Valach. Cestoval štyri týždne po trase Čína - Tibet - Nepál - India. Bol zatiaľ jediný Machulinčan, ktorý videl Peking, Veľký čínsky múr, ale aj Himaláje a spaľovanie mŕtvol na brehu indickej rieky Ganga, ako aj iné zaujímavosti, pretože cestoval autobusom a vlakom. Cesta do Pekingu a potom z Dilí bola lietadlom.

Na poli športovom
V športovom areáli hlavne v okolí detského ihriska bolo na jar t.r. vysadených 20 stromkov javora. Niektoré boli vandalmi poškodené, ale väčšina z nich bude krášliť tento pekný areál, o ktorý sa vzorne stará poslanec OZ Ľudovít Ondrejka.
Vo výbore TJ Machulince došlo na jar k zmene. Novým predsedom TJ sa stal Pavol Fraňo a tajomníkom Štefan Horný.
Futbalisti hrajú súťaž majstrovstvo okresu, kde po jeseni skončili na 5.mieste. Ich trénerom je Pavol Fraňo.
Dorastencov trénuje Ján Ondrejka a Peter Čulík a v majstrovstve okresu skončili v jeseni na 4.mieste.
Žiakov trénuje Štefan Horný a František Šutka, hrajú majstrovstvo okresu, kde na jeseň skončili na 1. mieste.
Skupina dobrovoľníkov - bežcov zorganizovala začiatkom mája jarný beh, ktorým nadviazali na predchádzajúci Beh machulinským chotárom.

Machulinská dvadsiatka
17.ročník cestného behu M-20 sa uskutočnil za pekného počasia 2.decembra.Tradične sa začal kategóriami žiakov, ktoré sú bohato obsadené a sladko odmenené. Potom prišiel Mikuláš s doprovodom anjela a čerta a rozdali sladkosti.
Na 20 km bežalo 65 mužov a osem žien. Medzi mužmi bol aj belgický kňaz 72- ročný Van den Plas, ktorý túto trať prebehol za 1 hodina 55 min. Víťaz z Prievidze Albet Roman mal čas 01:04:33.
Na 8 km bežalo 24 pretekárov z toho bolo 6 žien.
Ani v tomto roku nechýbala tombola a celkove bola dobrá atmosféra.

O školstve
V MŠ bola od 1. septembra otvorená jedna dopoludňajšia trieda. Celkom boli dopoludnia dve triedy a popoludní jedna trieda. Riaditeľkou MŠ je Františka Gašparíková, vyučujúcími sú: Štefánia Cibirová a Helena Šutková.
V ZŠ nedošlo k žiadnym zmenám oproti minulému roku.

Advent a Vianoce
Obecný úrad pripravil pre občanov predvianočné vystúpenie folklórneho súboru Inovec. Sála kultúrneho domu však nebola plná, možno nabudúce. Vianoce boli sprevádzané dažďom a nepriaznivým počasím. Z toho dôvodu aj žiaci museli odložiť koledovanie po dedine na sviatok Troch kráľov. V kostole nechýbalo vystúpenie dychovej hudby a chrámového zboru.

Rokom 2000 skončilo 20.storočie a druhé tisícročie. Po celom svete sa oslavovalo. Aj v našej obci sa občania zišli v strede obce pri vianočnom strome, aby spoločne privítali nové storočie, nové tisícročie - rok 2001.

V roku 2000:
sa narodilo: 11 detí
zomrelo 7 ľudí
zosobášili sa : 11 manželských párov

Najstaršou občiankou v obci bola 91-ročná Helena Ondrejková.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach