Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2006

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Koniec roka v každom z nás evokuje náladu, že ten nadchádzajúci rok bude lepší a úspešnejší ako rok predchádzajúci.
Nový rok sa začal netradične aj s počasím. Takmer celý deň pršalo a po predchádzajúcom snežení bola poľadovica. Z toho dôvodu nevyhrávala po dedine ani dychová hudba. Účinkovala počas omše a potom zahrali pred kostolom.
Aj tento rok sa začal so zdražením plynu, elektriny a vody. Ľudia sa pýtajú, dokedy sa to všetko bude zdražovať. Do nového roku sa teda skôr vstúpilo s obavami, ako s nádejou, že bude lepšie. Aj v našej obci sa v tomto roku zvýšil poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Za osobu sa platí 200 Sk, doteraz to bolo 180 Sk. Tento poplatok je v obciach rôzny, niekde nižší, inde vyšší. Rozhoduje o tom obecné zastupiteľstvo.
Najpravdepodobnejšie pre finančné problémy občanov sa v tomto roku neuskutočnil ani tradičný ples športovcov. Poplatok 700 Sk na pár zaplatilo málo záujemcov, a preto bol ples zrušený.

Výročná schôdza dôchodcov sa niesla v znamení voľby nového výboru, do ktorého boli zvolení : Františka Gašparíková, Terézia Červená, Mária Segíňová, Helena Valentová, Marta Ondrejková, Alojzia Lukáčová a Rudolf Schreicher. Novou predsedníčkou organizácie dôchodcov sa stala Františka Gašparíková, učiteľka MŠ v dôchodku.
Dňa 31. mája bola z príležitosti 10.výročia vzniku organizácie dôchodcov v Machulinciach slávnostná schôdza.
V júli usporiadala organizácia dôchodcov tri zájazdy. Najprv to bolo kúpanie v Chalmovej, potom kúpanie v Kováčovej a v auguste celodenný zájazd na Krásnu Hôrku a do Betliara.
V nedeľné popoludnia sa organizovali stretnutia dôchodcov s názvom "Čaj o piatej" a výbor pripravil aj iné zaujímavé podujatia.
Výročná schôdza Jednoty, spotrebného družstva, prebiehala tradične s dobrou účasťou a s vystúpením Dychovej hudby Machulince.

Verejná schôdza občanov
Začiatkom mája sa v kultúrnom dome uskutočnila verejná schôdza, na ktorej starosta obce informoval prítomných o aktuálnom dianí v obci. Prítomný majiteľ firmy ViOn Viliam Ondrejka hovoril o priebehu budovania druhej etapy kanalizácie. Na otázky občanov odpovedal aj zástupca Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Starosta obce oboznámil občanov s budovaním chodníka na Obyckej ulici, s rekonštrukciou stredu obce a hovoril aj o prestavbe budovy materskej školy.

Slávnosť položenia základného kameňa druhej etapy kanalizácie obce sa konala dňa 24.mája 2006 o 18,00 hod. v strede obce. Na trávnik, pred zvonicou, bol umiestnený symbolický základný kameň so znakom Európskej únie a s textom "Projekt spolufinancuje Európska únia". Na slávnosti bol prítomný štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Tibor Pogány, majiteľ firmy ViOn Viliam Ondrejka, starosta obce Bohumil Bielik, poslanci obecného zastupiteľstva, ďalší pozvaní hostia a občania obce. Nechýbala ani dychová hudba. Pozvaní boli aj rezortní ministri, ale tí sa ospravedlnili.
O obci Machulince priniesli regionálne Nitrianske noviny obšírny informačný článok dňa 29.mája. Článok bol na celej strane doplnený 6 fotozábermi.

Verejnoprospešné práce v obci
Vybudovaný bol chodník na Obyckej ulici pozdĺž štátnej cesty v hodnote 411.470 Sk, od autobusovej zastávky SAD po začiatok Obyckej ulice (tzv.Petržalky). Prácu robila stavebná firma ViOn.
Hlavnou stavbou bola 2.etapa obecnej kanalizácie. Hodnota investičnej akcie je celkom 25,866.155 Sk a spolufinancovanie je nasledovné:

a/ z príspevku zo zdrojov Európskej únie v hodnote

75%

b/ z príspevku zo štátneho rozpočtu v hodnote

20%

c/ z vlastných zdrojov Západoslov.vod.spoločnosti v hodnote  

5%

 

Práce prebiehali od 20.marca po celý rok. Výstavba kanalizácie priniesla občanom isté problémy, hlavne narušenie miestnych komunikácií, čo si najviac odnášali osobné autá občanov, zvýšila sa prašnosť a hluk v obci. Doprava v niektorých uliciach bola čiastočne obmedzená. Kanalizácia išla miestami do hĺbky až šesť metrov.
Zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci projektu "Zlepšenie miestnej infraštruktúry rekonštrukciou a úpravou peších chodníkov, lávok, miestnych komunikácií a verejného priestranstva ako aj zachovanie miestnej identity a kultúrnej kontinuity obce Machulince prostredníctvom miestnej remeselnej tkáčskej dielne" sa tento rok začalo s rekonštrukciou stredu obce, Žitavskej ulice a Obyckej ulice. Schválená výška nákladov na projekt činí 10,100.000 Sk. Konkurz na realizáciu tohto projektu vyhrala stavebná firma ViOn.
Na Žitavskej ulici boli urobené odvodné žľaby a vyasfaltovaná bola miestna komunikácia. Na Obyckej ulici bola tiež vyasfaltovaná miestna komunikácia a vedľa cesty boli po obidvoch stranách ulice urobené chodníky zamkovou dlažbou.
V strede obce, na Hlavnej ulici, sa urobilo nové podzemné elektrické vedenie, staré nadzemné bude odstránené. Inštalovaná bola nová trafostanica a pripravuje sa osvetlenie parkovými svietidlami. Zo stredu obce boli vypílené okrasné japonské čerešne, namiesto ktorých majú byť vysadené nové okrasné stromy a kríky. Dokončenie renovácie stredu obce je určené na máj 2007.

Rekonštrukcia budovy materskej školy na multifunkčné využitie sa začala v júli. Jej prestavbou bola poverená stavebná firma ViOn, ktorá ju realizovala prostredníctvom najatej firmy Stavimex Komjatice. Na prízemí bola zriadená jednotriedna materská škola, ktorej prevádzka sa začala 1. októbra. Na 1. poschodí sa zriaďuje Domov sociálnych služieb s kapacitou 16 ubytovaných osôb. Vznikla Správna rada, ktorá bude riadiť prevádzkovo - ekonomické záležitosti.
V materskej škole začala po konkurze učiť Viera Lukáčová, riaditeľkou MŠ zostala Helena Šutková.
V cirkevnej základnej škole došlo k zmene v priestoroch. Trieda, ktorá sa učila v bývalej budove MŠ, sa musela odtiaľ odsťahovať. V budove školy sa priečkou predelila jedna trieda, a tak vznikli v škole štyri triedy. Riaditeľňa bola tiež presunutá z bývalej MŠ do budovy ZŠ, kde vznikli veľmi stiesnené podmienky. Riaditeľka školy, tri ďalšie učiteľky a administratívna pracovníčka majú k dispozícii jednu malú miestnosť. Škole chýba kabinet na učebné pomôcky a veľmi malá je aj miestnosť pre počítače. Žiaci majú malé chodbičky na prezutie a počas nepriaznivého počasia zostávajú len v triedach, kde majú aj hodiny telesnej výchovy. Napriek stiesneným priestorom je v škole veľmi čisto, vládne tam takmer rodinná atmosféra a dosahujú sa veľmi dobré vyučovacie výsledky. Personálne obsadenie školy sa nezmenilo. V inej, najstaršej budove školy, je umiestnená obecná knižnica.

Voľby do Národnej rady SR sa na Slovensku konali dňa 17.júna 2006. Do volieb bolo zapísaných 21 politických strán, ktoré mali spolu 2350 zaregitrovaných kandidátov na funkciu poslanca NR SR. Zvolených mohlo byť 150. Z našej obce nebol nikto medzi zaregistrovanými kandidátmi.
V obci bolo v zozname voličov zapísaných 826 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 454 občanov t.j. takmer 55%. Volebné výsledky boli takéto :

SMER - sociálna demokracia

143 hlasov

Slovenská národná strana (SNS)

84 hlasov

Slovenská demokratická a kresťanská únia

67 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie

64 hlasov

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)

57 hlasov

Ostatné politické strany získali spolu

39 hlasov

 

V rámci Slovenska sa do NR SR dostali poslanci horeuvedených politických strán a Strana maďarskej koalície. Po rôznych rozhovoroch víťazná strana SMER - sociálna demokracia zostavila spolu so SNS a HZDS novú vládu. Jej predsedom sa stal docent JUDr. Róbert Fico, CSc.

Komunálne voľby mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest sa konali na Slovensku v sobotu 2.decembra 2006. V tomto roku iba jeden deň, od 7,00 hod. do 20,00 hod.
V našej obci bolo zapísaných 814 voličov. Volieb sa zúčastnilo 432 občanov t.j.53%.
Platných hlasov bolo 413.
Za starostu obce kandidoval doterajší starosta Bohumil Bielik ako nezávislý kandidát.
Zo 432 získal 382 hlasov a bol zvolený za starostu obce.
Do obecného zastupiteľstva kandidovalo 16 občanov, z toho 10 ako nezávislí kandidáti (NEKA), 2 kandidáti boli za Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko, 1 kandidát za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) a 3 kandidáti za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Zvolení boli 9 poslanci.

1. Ing. Jozef Baťo, nezávislý kandidát

260 hlasmi

2. Mária Šutková, nezávislý kandidát

249 hlasmi

3. Ing. Jozef Ondriaš, nezávislý kandidát  

222 hlasmi

4. Peter Gašparík, nezávislý kandidát

213 hlasmi

5. Mgr. Mária Ondrejmišková, KDH

202 hlasmi

6. Róbert Valach, nezávislý kandidát

180 hlasmi

7. Milan Belica, nezávislý kandidát

172 hlasmi

8. Peter Červený, KSS

165 hlasmi

9. Štefánia Segíňová, nezávislý kandidát

164 hlasmi

 

Ako náhradníci zostali ostatní kandidáti v poradí : Stanislav Ondrejka, KDH (161), Ľudovít Ondrejka, NEKA (147), Helena Fraňová, NEKA (136), Silvia Martinovičová, NEKA (130), Vladimír Valent, ĽS- HZDS (119), Roman Gálik, KDH (81), Vladimír Ondrejka, ĽS-HZDS (43).

Ustanovujúca schôdza novozvoleného obecného zastupiteľstva bola dňa 18.decembra za účasti zvolených poslancov a 18 prítomných občanov. Po slávnostnom sľube novozvoleného starostu obce Bohumila Bielika a nových poslancov zasadnutie zvolilo zástupcu starostu.
Starosta obce navrhol verejné hlasovanie zdvihnutím ruky. Za svojho zástupcu navrhol Máriu Šutkovú. Za členov obecnej rady boli starostom obce navrhnutí a na návrh starostu obce verejným hlasovaním en bloc (všetci spoločne) zvolení : Ing. Jozef Baťo, Mgr. Mária Ondrejmišková, Peter Červený a Mária Šutková.
Starosta obce ďalej navrhol predsedov jednotlivých komisií, ktorí boli tiež zvolení na návrh starostu obce verejným hlasovaním en bloc:
Ing. Jozef Ondriaš, predseda komisie stavebnej a životného prostredia
Peter Gašparík, predseda komisie ochrany verejného poriadku
Helena Fraňová, predseda finančnej komisie
Mgr. Mária Ondrejmišková, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport

Počasie počas roka bolo premenlivé. Na Nový rok pršalo a teplota bola dva - tri stupne nad nulou, postupne sa ochladzovalo, napadol sneh a koncom januára bolo ráno aj mínus 17 stupňov pod nulou.
Júlové teploty vystúpili nad 35 stupňov C. Posledné hrmenie sme v tomto roku počuli 29.októbra a 3.novembra napadol prvý sneh.Dlho sa však neudržal a do konca roku viac snehu ani nenapadlo.

Nešťastia prichádzajú neohlásené, keď ich ľudia najmenej čakajú. 19.januára havarovalo slovenské vojenské lietadlo so 43 osobami. Jeden vojak sa zachránil a 42 zahynuli. Na Slovensku bol vyhlásený štátny smútok. Z našej obce nebol nikto postihnutý.

Nezvestní občania z našej obce sú už dvaja. Od októbra 2003 je nezvestný vtedy 49-ročný Jozef Lukáč. Odišiel z domu a dosiaľ sa nenašiel ani živý ani mŕtvy.
29.decembra t.r. odišiel z domu 48-ročný Štefan Levásovský, ktorý bol prepustený z liečenia. Manželka s rodinou ho okamžite začali hľadať, ale do konca roku ho nenašli.

Duchovný život bol obohatený o biblické prednášky s besedou, ktoré v nedeľu po litániach viedla Mgr. Terézia Borkovičová. Počas cirkevných sviatkov spieval v kostole chrámový zbor a na hody, Veľkú noc a Vianoce účinkovala aj dychová hudba.
V našom kostole bol v tomto roku inštalovaný nový elektronický organ. Finančne na organ prispel Obecný úrad Machulince, Stanislav Ondrejka ml. a zbierkou veriaci.
V júli sme si v obci pripomenuli 100 rokov od postavenia a vysvätenia Šalátovej kaplnky, ktorá sa nachádza vedľa hlavnej cesty z Machuliniec do Zlatých Moraviec. Pri kaplnke boli litánie a pobožnosť za účasti vdp. farára a veriacich.
Šalátova kaplnka bola postavená "Ku cti a sláve Božej" v roku 1906 Michalom Šalátom a Františkou Kršiakovou. Neskoršie sa o ňu starali manželia Karol Gálik a Helena rod.Šalátová. Ďalšou generáciou boli manželia Dávid Gálik a Helena rod.Páleníková. V rodokmene pokračovali manželia Karol Borkovič a Mária rod. Gáliková. Na nich nadväzujú ich deti Mgr.Terézia Borkovičová, Mária Benčeková a JUDr.Jaroslava Petríková, ktorá s manželom Tiborom dala v roku 2004 kaplnku obnoviť. Súčasne zakúpili aj novú sochu Nepoškvrnenej Panny Márie.

Maholányi Jozef, potomok po rode Maholányiovcov, podľa ktorých boli v rokoch 1600 až 1918 pomenované Machulince ako Maholányi, sa ozval z Maďarska. Pisateľ tejto kroniky s ním komunikoval cez internet a spolu so starostom Machuliniec sa s ním aj osobne stretli. Bádanie po tejto rodine bude pokračovať hľadaním v archíve, aby bolo potvrdené, že táto rodina žila v našej obci.

Výstavy boli v sále kultúrneho domu dve. V septembri miestna cirkevná ZŠ pripravila výstavu ovocia a zeleniny. V októbri organizácia dôchodcov zorganizovala výstavu ručných prác. Aj v tomto roku bol náš kostol na začiatku októbra vyzdobený ovocím a zeleninou.

Zbor pre občianske záležitosti pripravi v októbri pre 42 občanov, ktorí sa v roku 2006 dožili jubilea 70, 75, 80 a viac rokov, slávnostné posedenie za prítomnosti starostu obce. Osem novonarodených detí v obci boli slávnostne uvítané do života.

Šport

Cenu fair play, ktorú odovzdáva Slovenský futbalový zväz, dostal v tomto roku občan našej obce Viliam Ondrejka, dlhoročný futbalista, ktorý pred desiatimi rokmi založil futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce. Investoval do neho peniaze z vlastnej podnikateľskej činnosti a dokázal vybudovať klub s najkrajším futbalovým a tréningovým komplexom na Slovensku. Viliam Ondrejka bol v tomto roku zvolený aj za člena Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.
Futbalisti Machuliniec skončili v okresnej súťaži na 5. mieste. Dobre si počínali aj dorastenci a žiaci, ktorí tiež skončili v strede tabuľky.
Byť dobrým športovcom nie je iba výsadou zdravých ľudí. Skutočne výborné výkony môžu dosahovať aj hendikepovaní ľudia. Jedným z tých, ktorým matka príroda nadelila veľký športový talent, je aj sluchovo postihnutý 14-ročný Mário Horniak z Machuliniec. Písali o ňom aj Nitrianske noviny v decembri t.r. Vlohy mal po kom zdediť, veď jeho otec Jozef úspešne pôsobil na futbalových trávnikoch. Loptu však naháňali aj ďalší z rodiny Horniakovcov.
Mário Horniak už ako škôlkar začal vyhrávať v Machulinskej dvadsiatke vo svojej kategórii. Neskôr sa mu to podarilo na všetkých desiatich ročníkoch, na ktorých štartoval. Mário začal chodiť do špeciálnej škôlky v Bratislave, kde dodnes navštevuje Internátnu školu pre nepočujúcich. Dá sa povedať, že čo mu Pán Boh niekde ubral, to mu zase inde pridal, pretože Mário je naozaj dobrý vo viacerých športoch ako plávanie, korčuľovanie a najmä futbal, ktorý ho zo všetkého baví najviac. Nie raz, po tom, ako príde z Bratislavy, si ide so svojím najlepším kamarátom Paľkom Zemanovičom, ktorý sa kvôli nemu naučil aj posunkovú reč, zahrať či zakopať na machulinské ihrisko. Však ho už lanária aj na FC ViOn, ale on zatiaľ pomáha iba svojim Machulinčanom, kde je po jeseni s 25 gólmi najlepším strelcom. Školu, ktorú navštevuje v Bratislave, reprezentuje vo všetkých behoch, teda na krátke i dlhé trate a takmer vždy donesie domov medailu za popredné umiestnenie. Diplomy však nosí aj z plaveckých pretekov, takže jeho záber je skutočne široký. Jeho najväčším úspechom bolo prvé miesto na Majstrovstvách Európy v krose nepočujúcich žiakov na 800 metrov, ktoré sa uskutočnili v Poľsku, druhý skončil na Veľkej cene Slovnaftu v Bratislave, kde však bežal medzi počujúcimi. Mário predviedol svoje umenie aj pri tanci, keď pri 170. výročí založenia Internátnej školy pre nepočujúcich v Bratislave otváral slávnostný ceremoniál valčíkom. Ako hovorili jeho rodičia, nepočujúci majú špeciálnu obuv, cez ktorú cítia otrasy z upravenej podlahy, na ktorej sú umiestnené reproduktory a podľa vibrácií vedia rozoznať tóny, výšky i basy. Rodičia boli hrdí na jeho veľmi pekný tanec. Spokojní sú aj s jeho študijnými výsledkami, pretože má takmer samé jednotky, ba dobre mu ide aj angličtina. Všetci z Machuliniec mu budeme držať palce nielen v škole a pri športe, ale aj v jeho ďalšom živote.
Matej Laktiš z Machuliniec dosahuje pozoruhodné výsledky v zjazde na horskom bicykli - cyklotriál. Ako junior jazdí za klub SCK VELOS PRINT Nitra a dosiahol na Majtrovstvách Slovenska 3.miesto.Pretekal aj v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku.
Machulinská dvadsiatka v tomto roku bola tradične prvú decembrovú sobotu, čo bolo v tomto roku 2.decembra. Počasie bolo pomerne dobré, bez dažďa, bez snehu a nefúkal ani silnejší vietor.Organizátori mali všetko výborne pripravené.
V hlavnej bežeckej súťaži na 20 km bežalo 74 pretekárov z toho 10 žien.
Víťazom M-20 sa stal Imrich Magyar zo Žiliny časom 1:05.52,6.
Najstarším účastníkom bol opäť 78-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vandeplas.
Do cieľa dobehol časom 2:20.20,1.
Zo žien bola najrýchlejšia Dana Janečková (AC Nové Zámky) časom 1:15.58,2.
Na 6 km bežalo 7 dorastencov, 5 dorasteniek a 5 rekreační bežci.
Menej pretekárov ako minulé roky bolo v žiackych kategóriách.
Aj v tomto roku vyhrávala Dychová hudba z Machuliniec, spieval Robo Kazík z Topoľčianok, deti potešil príchod Mikuláša a nechýbala ani tombola.

Vianoce boli tradičné. Polnočná omša o pol jedenástej s dychovou hudbou a chrámovým zborom, ktorý spieval aj na ostatných omšiach počas sviatkov.Žiaci miestnej cirkevnej ZŠ pripravili jasličkovú pobožnosť a na druhý sviatok vianočný chodili po dedine s koledou.
Už tretí rok je v kostole pred oltárom umiestnený nový Betlehem. K soške Juzuliatka, Panny Márie a sv.Jozefa tento rok pribudol pastier s ovečkou a z dreva vyrezávaný oslík. Sošky sú vyrezávané z dreva od známych rezbárov ako aj predchádzajúce sošky.

Záver roku 2006 pripravil obecný úrad spoločne s organizáciou dôchodcov. Do sály kultúrneho domu boli 28.decembra pozvaní nielen dôchodcovia, ale aj ostatní občania. Po príhovore starostu obce bol kultúrny program. Príležitostné verše recitovali členky výboru dôchodcov, s bohatým repertoárom vystúpil chrámový zbor, ktorý vedie Ján Zemanovič. Učinkuje v ňom 8 mužov a 10 žien. Dychová hudba s dvomi spevákmi hrala nielen na počúvanie, ale aj do tanca. Ako občerstvenie bolo varené víno, punč, zákusky a slané pečivo. Na záver pekného podujatia sa konal pred kultúrnym domom ohňostroj.

V roku 2006:
sa narodilo 8 detí z toho 2 chlapci a 6 dievčat
zomrelo 8 občanov - 5 mužov a 3 ženy
zosobášilo sa 10 manželských párov

Najstarším občanom v obci z mužov je 90-ročný Karol Borkovič.
Najstaršou občiankou v obci zo žien je 88-ročná Alžbeta Šťukovská.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach