Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2011

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2011 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi, ktorých je z roka na rok viac a vždy sú krajšie. Ohňostroje robia jednotlivci, skupiny alebo rodiny.

U nás v obci stále pretrváva tradícia Dychovej hudby Machulince, ktorá po účinkovaní na omši v kostole prechádza po celej obci a koncertuje po všetkých uliciach. Hudobníkom nevadilo ani mrazivé počasie a ľudia ich odmenia eurami.

Trojkráľový koncert bol aj symbolicky označený ako koncert troch. Na sviatok Troch kráľov vystúpili tento krát v preplnenej sále kultúrneho domu tri súbory. Najprv to bol domáci spevácky zbor siedmich mladých, ktorí zaspievali vianočné piesne. Veľký úspech malo vystúpenie detského chrámového zboru Nezábudka zo Žitavian. Tretím súborom bola novo vznikajúca hudobná skupina, ktorá zaspievala moderne upravené vianočné piesne.

Vianočný koncert bol v sále kultúrneho domu aj v nedeľu 9. januára a účinkovali učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy zo Zlatých Moraviec. Veľmi úspešný a hodnotný koncert organizoval Obecný úrad Machulince.

Fašiangové plesy boli v tomto roku tri : Obecný ples sa uskutočnil v sobotu 22.januára v sále kultúrneho domu, ďalší bol ples športovcov a ples zorganizovala aj organizácia dôchodcov.

Obecná zabíjačka bola v strede obce v sobotu 5.februára. V priebehu zabíjačky bolo prítomným občanom podávané občerstvenie a predávalo sa čerstvé bravčové mäso a zabíjačková kaša.

Stretnutie na priedomí sa volalo divadelné predstavenie, ktoré v sále kultúrneho domu predviedol v nedeľu 5. marca súbor Benát pod vedením Františky Cibirovej – Gašparíkovej. Predstavenie zopakovali aj v nedeľu 12.júna.

Fašiangové posedenie pripravila aj organizácia dôchodcov v utorok 8. marca. Na kultúrnom podujatí účinkoval domáci súbor Kamenec a súbor so susedných Obýc Skerešovanka. V preplnenej sále kultúrneho domu nechýbalo ani občerstvenie.

Verejnoprospešná činnosť v obci

Zástupcom starostu obce sa stal poslanec Peter Gašparík. Starosta obce ho poveril výkonom tejto funkcie na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zostatok úveru Obce Machulince k 31.decembru 2011 je 15 477 €. Úver bol schválený v DEXIA banke s možnosťou čerpania až do výšky 82 987 € a splatnosťou k 15.07.2022 s 3,8% debetnou úrokovou sadzbou.

Bytový dom 1 – 16 nájomných bytov vedľa futbalového ihriska sa v júli začal realizovať, začalo sa s výstavbou obecných bytov. Stavebné práce prebiehali podľa harmonogramu dodávateľom stavby firmou VION a.s. Zlaté Moravce. So začiatkom stavebných prác na tejto stavbe sa množia aj žiadosti o nájom bytu v novostavbe bytového domu. Obec eviduje cca 40 žiadostí, či už od občanov Machuliniec alebo z okolia. Do konca roka bola postavená hrubá stavba bytového domu.

Začalo sa aj s prípravou stavby „Bytový dom II. – 16 nájomných bytov a technická vybavenosť“. Postup prípravných prác je podobný ako pri prvej bytovke. Projektová dokumentácia je rovnaká, projektantom stavby je Ing. Candrák. Bolo vydané územné rozhodnutie a v decembri bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, tak aby bolo všetko pripravené na podanie žiadosti o dotáciu a na ŠFRB o úver v roku 2012.

V roku 2011 prebiehali práce na rozšírení vodovodu a kanalizácie na ulici Športovej a kanalizácie na ulici Hlavnej.

Zvonica a kríž v strede obce dostali v septembri t.r. novú fasádu, čo značne vylepšilo celkový pohľad na stred obce.

Základná a materská škola nemala v tomto roku žiadne zmeny okrem počtu žiakov.

V dvojtriednej základnej škole sú spojené 1. a 2. ročník s počtom žiakov 18 a ich vyučujúcou je riaditeľka školy Mgr. Mária Ondrejmišková. 3.ročník je spojený so 4.ročníkom, kde je spolu 14 žiakov a ich vyučujúcou je PaedDr. Helena Judinová. Vychovávateľkou v školskom klube je Bc. Dana Števulová.

V materskej škole je zapísaných 18 detí.

Dom sociálnych služieb (DSS) bol aj v tomto roku plne obsadený 17 klientmi, viac žien v priemere 13 a mužov 4. Eviduje sa 10 žiadostí o umiestnenie a v procese čakania na rozhodnutie o odkázanosti je minimálne 5 žiadostí.

DSS mal k 31.10.2011 uzatvorený pracovný pomer s 10 zamestnancami, riaditeľkou zariadenia je Mgr. Zuzana Pupáková.

V spolupráci s Obecným úradom Machulince a s finančnou podporou Nadácie Dexia banky Slovensko bol ukončený projekt „Vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny“. Jedná sa o priestor v okolí budovy DSS, ktorý bude slúžiť na prechádzky a oddych klientov.

DSS je financovaný z dotácií NSK a z dotácie Ministerstva financií, ktorú zariadenie dostalo až koncom I. polroka 2011. Ďalšími príjmami sú platby od klientov, prijaté dary, 2% z daní a úroky.

Organizácia dôchodcov mala členskú schôdzu 25.januára. Doterajší výbor odstúpil a zvolený bol nový výbor na čele s predsedníčkou Martou Gašparíkovou. Členmi výboru sa stali: Ján Valach, Emília Hviščová, Ing. Ján Štukovský, Paulina Gáliková, Božena Janáková.

Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Peter Červený.

Na ďalších schôdzach dôchodcov v priebehu roka vystúpili súbor Kamenec a súbor Benát.

Počasie

V januári bola najnižšia teplota mínus 15 stupňov C. V druhej polovici januára napadol sneh, ktorý sa udržal do začiatku februára, kedy sa znova oteplilo až na plus 14 stupňov C.

V marci bolo prvé dni mrazivo, ale postupne sa oteplilo. V máji a v júni prevládalo teplé počasie s častými búrkami.

Letné počasie bolo sprevádzané vysokými teplotami a silnými búrkami.

Blesk udrel na cintoríne do stromu, stalo sa to počas silnej nočnej búrky v noci 20.júla.

Jesenné počasie bolo bez zrážok a ani decembrové počasie nemalo žiadny extrém.

Podujatia v obci

Predprvomájový program v strede obce pri postavenom máji otvorila Dychová hudba Machulince a súbor Kamenec. Po príhovore starostu obce vystúpil súbor Benát.

Výstava drobnochovateľov sa uskutočnila v dňoch 2. a 3.júla v priestoroch športového areálu. Deti sa potešili z malých zajačikov, dospelých zaujímala hydina, iných krásne športové holuby a azda všetkých štebotaví vtáci vo voliére. Nechýbala tombola, bohaté občerstvenie a chutný guláš.

Folklórny súbor Kamenec vedie Anna Horváthová a účinkuje v ňom 13 žien, štyria muži a harmonikár. Ich činnosť sa v tomto roku zaktivizovala a okrem vystúpení na členských schôdzach dôchodcov, účinkujú aj na podujatiach v rôznych obciach a mestách. Za vianočné vystúpenie v decembri 2010 v Bratislave dostali písomné Poďakovanie od primátora Bratislavy.

V tomto roku vystúpili v obci Kozárovce, v Rybníku, na folklórnych slávnostiach na Myjave, v Zlatých Moravciach a inde. Za rok svojho účinkovania vystúpil súbor Kamenec celkom 36-krát doma aj v okolí Zlatých Moraviec.

Okrem iných vystúpení spomenieme vystúpenie súboru na vianočných trhoch v Nitre. Aj tento rok vystúpil súbor aj na vianočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave.

Folklórny súbor Benát tvoria členovia, ktorí zostali po vzniku súboru Kamenec. Tvoria ho 4 ženy, 2 muži a harmonikár, ktorý vystupuje aj so súborom Kamenec. Súbor vedie Františka Cibirová a vystupujú nielen v obci ale aj na iných podujatiach. V tomto roku účinkovali na Zlatomoraveckých dňoch sv. Cyrila a Metoda, na folklórnych slávnostiach v Zlatých Moravciach a inde.

Folklórne slávnosti pod Kamencom pripravili na nedeľné popoludnie 10.júla súbor Kamenec spolu s Obecným úradom (Kamenec je vŕšok nad Machulinskou bránou.) Okrem domácich súborov, vystúpili aj pozvané súbory z Krnče, z Obýc a z Čiernych Kľačian. Slávnosť sa uskutočnila na futbalovom ihrisku za prítomnosti mnohých občanov medzi ktorými bol aj predseda NSK Milan Belica.

Škoda, že vo folklórnych súboroch majú prevahu seniori, ale objavili sa aj mladší.

Spievame si pre radosť – 2.ročník sa uskutočnil v sále kultúrneho domu v nedeľu popoludní 16.októbra. Súbor Kamenec si pripomenul prvé výročie svojho vzniku pásmom piesní s názvom Žatva, ktoré trvalo 40 minút. Ďalej vystúpili súbory : Chyzerovčianka z Chyzeroviec, Skerešovanka z Obýc a Cerovianka z Loviec. Aj na tomto podujatí bol prítomný predseda NSK Milan Belica.

Dychová hudba Machulince účinkovala na mnohých podujatiach v obci ale aj na významných sviatkoch v kostole. Na poslednej ceste sprevádzajú aj mnohých zomrelých.

Chrámový zbor pod vedením Jána Zemanoviča pokračoval aj v tomto roku vystúpeniami v našom kostole pri cirkevných sviatkoch

Cirkevný zbor mladých tiež pokračoval aj v tomto roku a počet účinkujúcich sa zvýšil na osem.

Poškodenie kríža na prednej vonkajšej stene kostola spôsobili neznámi vandali v noci zo 17. na 18. júna. Dolnú časť misijného kríža odlomili a porozbíjali s ním sklá na oknách kostola. Po vandaloch pátra polícia.

Poďakovanie za úrodu bolo v tomto roku v nedeľu 9.októbra v miestnom kostole. Aj v tomto roku bol kostol vyzdobený zeleninou a ovocím. Krásne boli aj tri sypané obrazy pred oltárom, ale aj práce detí z tekvice a ovocia. Na omši zaspieval nielen chrámový zbor, ale aj krojovaný súbor Kamenec.

Prestavba fary v Žitavanoch sa dotkla aj veriacich v Machulinciach, ktorí dobrovoľne prispeli finančne, ale podľa potreby aj pracovne

Tragédia mladého 18-ročného Adama Chrena, ktorý zahynul 8.novembra pri autonehode otriasla celou obcou. Na jeho pohrebe na miestnom cintoríne sa zúčastnili nielen spolužiaci z maturitného ročníka, ale veľa mladých ľudí.

80 rokov sa 14. júna dožila Mária Ondrejková rod. Sádovská. Už viac rokov pôsobí v našom kostole ako modleníčka a spolu s kostolníčkou Emíliou Sekerešovou sa modlia aj pri zomrelých z našej obce. Mária Ondrejková vychovala štyri deti – Dušan, Koloman, Helena a Viliam Ondrejka.

20. výročie si v tomto roku pripomenula stavebná spoločnosť ViOn, v ktorej pracujú mnohí občania z našej obce a jej majiteľom je tiež náš spoluobčan Viliam Ondrejka.

Ján Maholányi ( barón Johanes de Maholány – barón Ján z Machuliniec, niekedy sa uvádza aj Ján Machulinský)

V staršej kronike sa uvádza, že Machulince založil gróf Maholány, podľa ktorého boli Machulince pomenované. Po dlhšom hľadaní v rôznych historických prameňoch sa zistilo, že Ján Maholányi skutočne žil v rokoch 1635 – 1699 a podľa jeho mena sa narodil v Machulinciach. Obec nebola podľa neho pomenovaná, ale on mal meno podľa obce, v ktorej sa narodil, lebo v minulosti sa priezviská používali menej. Zatiaľ sa nenašiel jeho rodný list, ale podľa prameňov jeho matka bola sestra Juraja Selepčéniho (1595 – 1685) a volala sa Agáta. V Machulinciach sa vydala a mala tri deti. Najmladšieho Jána zobral k sebe Juraj Selepčéni, ktorý bol ostrihomský arcibiskup, miestokráľ Uhorska a tekovský župan, nechal ho vyštudovať právo a Ján sa neskoršie stal najprv tajomníkom Juraja Selepčéniho, neskoršie ministrom vnútra pre Uhorsko, sídlo mal v Leopoldove a napokon bol dvorným radcom a potom kancelárom cisára Leopolda I. vo Viedni. Za zásluhy o porážku proti habsburských povstaní mu cisár dal titul baróna. Ján Maholányi dal v z vlastných prostriedkov v rokoch 1690 – 1692 postaviť pre rehoľu menších bratov Kostol navštívenia Panny Márie v Bratislave, kde je v krypte kostola aj pochovaný. V známom pútnickom mieste Marianka dal v roku 1696 postaviť Kaplnku Svätej studne. Mohli by sme menovať aj ďalšie zásluhy nášho rodáka, ktorého meno nájdeme aj v Epitafe nad hrobom Juraja Selepčéniho, ktorý je pochovaný v kaplnke sv. Ladislava v známej pútnickej bazilike v Mariazelli.

Športové podujatia v obci

Športový deň v sobotu 2. júla bol oslavou 1. miesta našich futbalistov v majstrovstvách okresu Zlaté Moravce a postupu do krajskej súťaže.

V prvom futbalovom zápase hrali proti sebe bývalí futbalisti Machuliniec proti „starým pánom“ zo Zlatých Moraviec. Aj futbalisti v pokročilom veku vedia hrať zaujímavý futbal. Po tomto stretnutí boli ocenení ešte žijúci štyria bývalí futbalisti, ktorí hrali v mužstve, ktoré sa v roku 1954 stalo majstrom okresu Zlaté Moravce. Aj súčasní futbalisti z Machuliniec sa v tomto roku stali majstrami okresu Zlaté Moravce a prebrali víťazný pohár. Vo futbalovom zápase hrali proti výberu najlepších futbalistov z okresu Zlaté Moravce.

Futbalisti v jesennej časti krajskej súťaže skončili na 14.mieste zo 16 mužstiev.

Dorastenci sa v súťaži umiestnili na 11. mieste z 15 mužstiev.

Cena starostu obce Machulince na dostihovom dni v Topoľčiankach dňa 31.júla bol dostihový beh rovina na 2200 m. Z ôsmich koní sa víťazom stal kôň SILBERPFEIL s jazdcom Petrom Hodáňom.

Zdeno Chára v Machulinciach. Známy hokejista, víťaz Stanley cupu 2011, Zdeno Chára prišiel v sobotu 27.augusta do Machuliniec. Na štadióne TJ ho privítali jeho priaznivci z celého okolia Zlatých Moraviec. Vynikajúci ale skromný športovec odpovedal na pódiu na rôzne otázky týkajúce sa najmä hokeja, ale aj jeho súkromia. „Venujem sa dcére, manželke a priateľom“, bola odpoveď na otázku, ako trávi voľný čas. S hudobnou skupinou, ktorá účinkovala na pódiu, si zahral aj na bicie. Nechýbala ani autogramiáda a fotenie so známym športovcom. Našiel si čas aj na stretnutie s Karolínkou na vozíku a s jej rodičmi.

V rámci MACH-FESTu vystúpila aj speváčka Misha a iné hudobné skupiny.

Podujatie organizoval Obecný úrad, TJ Machulince a firma KAM-ON.

Jubileum Viliama Ondrejku

26.augusta oslávil jubilejných 50 rokov majiteľ a generálny riaditeľ firmy ViOn a majiteľ futbalového areálu a mužstva Viliam Ondrejka, rodák a občan Machuliniec.

Futbalisti ViOn-u hrajú v tomto roku v najvyššej republikovej súťaži – v Corgoň lige. V jesennej časti sa umiestnili na 5. mieste z 12 mužstiev.

Machulinská dvadsiatka, v tomto roku to bol 28.ročník, prebiehala 3.decembra za pomerne pekného počasia, bez dažďa a snehu, trať bola suchá.

V žiackych kategóriách pretekalo 43 žiakov z toho bolo 20 detí z materskej školy.

V kategórii rekreačných bežcov v behu na 6 km bolo spolu 42 pretekárov, z toho 6 dorastencov a 5 dorasteniek.

Známy katolícky kňaz z Belgicka 83-ročný Viktor Vandenplas v tomto roku bežal trať 6 km s časom 45:18,2 hod.

V hlavnom preteku na 20 km bežalo spolu 92 pretekárov, z toho 17 žien.

Víťazom sa stal Imrich Magyar z Nových Zámkov, bolo to už jeho šieste víťazstvo na tejto trati.

Aj v tomto roku prišiel na koči Mikuláš a vyhrávala Dychová hudba z Machuliniec.

Predvianočné vystúpenie domáceho folklórneho súboru Kamenec v nedeľu 18.decembra bolo rozšírené aj o vystúpenia iných pozvaných súborov.

Vianoce prebiehali tradične. Betlehemské svetlo sa rozdávalo v kostole na Štedrý deň popoludní. Štedrovečerná omša bola o 22,30 hod. s dychovou hudbou, chrámovým zborom a so spevokolom mladých.

Ani tento rok nechýbala na 2.sviatok vianočný Jasličková pobožnosť v kostole, po ktorej chodili žiaci miestnej základnej školy ako koledníci po obci.

Vianočný koncert mala Dychová hudba Machulince v pondelok 26.decembra popoludní v sále kultúrneho domu. V závere koncertu vystúpil aj chrámový zbor.

Záver roka urobil v obci 29.decembra koncert dvoch súborov s mladším obsadením. V sále kultúrneho domu vystúpila najprv gospelová skupina Christallinus z Obýc a potom ďalšia skupina s modernými skladbami.

Po koncerte bol v strede obce ohňostroj a pre prítomných sa podávalo aj občerstvenie.

Silvester sa v tomto roku vydaril takmer jarným počasím, ktoré vydržalo aj cez polnoc pri ohňostrojoch.

V roku 2011

sa narodilo 7 detí, z toho 3 chlapci a 4 dievčatá

zomrelo 7 občanov, 4 muži a 3 ženy

Zosobášilo sa 5 manželských párov.

Najstarším občanom v obci z mužov je 86-ročný Ábel Gašparík

Najstaršou občiankou v obci zo žien je 93- ročná Alžbeta Štukovská

Zápis bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, prepísaný do obecnej kroniky a zverejnený na internetovej stránke obce Machulince.

PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce