Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2013

 Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2013 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi, ktorých je z roka na rok viac a vždy sú krajšie. Ohňostroje robia jednotlivci, skupiny alebo rodiny.

U nás v obci stále pretrváva tradícia Dychovej hudby Machulince, ktorá po účinkovaní v kostole na omši, prechádza po celej obci a koncertuje po všetkých uliciach. Hudobníkom nevadilo ani mrazivé počasie a ľudia ich odmenili eurami.

Novoročný futbalový turnaj, v ktorom súťažili družstvá jednotlivých ulíc z Machuliniec sa uskutočnil v sobotu  5.januára.

Trojkráľový koncert bol v sále kultúrneho domu aj v tomto roku. V programe vystúpili tri súbory : 25-členný spevácky zbor Nezábudky zo Žitavian, chrámový spevácky zbor mladých z Machuliniec a 6-členná hudobná skupina, v ktorej spievala aj Monika Gašparíková z Machuliniec.

Relikvie sv. Cyrila boli vystavené vo farskom kostole v Žitavanoch v dňoch 9. a 10.januára. Relikvie, ktoré sú natrvalo uložené v nitrianskej katedrále, putujú tento rok, ktorý je aj Rokom viery a Rokom sv.Cyrila a Metoda, po Slovensku.

Obecný ples  bol  26.januára k spokojnosti všetkých prítomných

Fašiangové posedenie pripravil v nedeľu 3.februára  aj súbor Benát.

Fašiangovú zábavu organizoval folklórny súbor Kamenec v sobotu 9.februára, kde nechýbalo aj jeho vystúpenie.

Organizácie dôchodcov mala výročnú schôdzu 7. februára s občerstvením a s vystúpením súboru Kamenec.

V auguste sa uskutočnil zájazd na kúpalisko Vincov les.

10.októbra bolo posedenie dôchodcov spolu s jubilantmi, ktoré organizoval Obecný úrad aj z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po príhovore starostu obce boli odmenení jubilanti a v kultúrnom programe vystúpil súbor Benát a súbor Kamenec.

Okrem iných životné jubileum v tomto roku mali aj občania :

Emília Sekerešová, kostolníčka, sa 25.februára dožila 70 rokov. Už 40 rokov perie  a žehlí kostolné plachty, ručníky a ďalšie v kostole potrebné prádlo. Od roku 2000 je kostolníčka a stará sa aj o kvetinovú výzdobu kostola a zabezpečuje jeho čistenie. Istý čas robila v kostole a pri zomrelých modleníčku.

Ján Zemanovič, dirigent chrámového zboru, mal  22.apríla 80 rokov. Rodák z Machuliniec, absolvent Konzervatória v Bratislave pôsobil istý čas v speváckom zbore Slovenského národného divadla a potom až do odchodu na dôchodok v zbore Slovenskej filharmónie. Od roku 1995 žije v Machulinciach a v rokoch 1995 – 2012 viedol Chrámový zbor v Machulinciach.

Jozef Červený, dlhoročný predseda Miestneho dozorného výboru v Machulinciach sa  14. mája dožil 75 rokov.

PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce od roku 1966, mal 75 rokov 21.septembra.

Verejnoprospešné práce v obci

Slávnostné odovzdanie bytového domu 1 a 2 sa uskutočnilo 14. februára. Na podujatí boli prítomní : predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Erika Martincová zo sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby, prednosta Obvodného úradu v Nitre Ing. Martin Nemky, Ing. Erik Borčin a Ing. Mária Sýkorová z Obvodného úradu v Nitre, generálny riaditeľ firmy ViOn Viliam Ondrejka, poslanci obecného zastupiteľstva, bytoví nájomníci a ďalší občania obce. Všetkých prítomných privítal starosta obce Bohumil Bielik a pozval ich na prehliadku jednotlivých bytov.

Rekonštrukcia strechy na budove základnej školy zmenila jej celkový vzhľad. Urobený bol nový krov, na ktorý bola uložená kvalitná krytina. Súčasne sa urobil aj nový prístrešok k bočnej stene školy. Všetky práce riadila obec a financované boli z dotácie Ministerstva školstva SR.

Výmena okien na kultúrnom dome sa uskutočnila v júni t.r. Všetky okná na budove boli vymenené za drevené eurookná.

Bezbariérový vstup bol vybudovaný do kultúrneho domu a tak aj občania na vozíku majú prístup do sály kultúrneho domu.

Rozšírenie verejného osvetlenia sa urobilo na Športovej ulici.

Prístrešok autobusovej zastávky na Cintorínskej ulici poslúži cestujúcim najmä pri nepriaznivom počasí.

Revitalizácia rybníka pod kameňolomom

Dobrovoľníci podporovaní starostom Machuliniec sa rozhodli upraviť znečistenú bývalú vodnú nádrž a urobiť tam rybník. Ťažké práce na úprave dna sa museli robiť strojom. Z Hlbokého potoka bol vykopaný kanál, ktorým priteká do rybníka voda. Ťažko spočítať koľko hodín sa tam odpracovalo, ale výsledok sa dostavil. Rybník je napustený vodou a na vodnej ploche už plávajú divé kačky, do rybníka boli nasadené ryby. Už sa začína s úpravou brehov a chodníkov. Okolo rybníka nebudú chýbať ani lavičky, a tak bývalé smetisko sa stane oddychovým miestom. Takto sa urobili prvé kroky na zlepšenie životného prostredia, ktoré bolo v posledných rokoch zdevastované.

Počasie sa v našich podmienkach veľmi mení a príroda si robí s nami, čo chce. Extrémne zmeny počasia pokračovali aj v tomto roku. Zimné striedanie veľmi chladných dní s teplými pokračovalo aj na jar a začiatkom leta. V mesiaci jún vystúpili denné teploty na 35 stupňov a behom niekoľkých dní klesli na 15 stupňov cez deň (25.jún). Extrémne teploty 36 stupňov pokračovali aj koncom júla a začiatkom augusta. Tak v lete ako aj v jeseni bolo málo zrážok.

V decembri bola mierna zima bez snehu a takmer bez mrazov.

Školy v obci – cirkevná základná škola a materská škola mali výberové konania na funkciu riaditeľa školy. V cirkevnej základnej škole aj po výberovom konaní zostáva riaditeľkou Mgr. Mária Ondrejmišková.

V školskom roku 2013/2014 je 26 žiakov v dvoch triedach.

1.ročník -1 žiak a 2.ročník 7 žiakov vyučuje Mgr. Mária Ondrejmišková

3.ročník  10 žiakov a 4.ročník 8 žiakov vyučuje PaedDr. Helena Judinová

V materskej škole bol od roku 2009 riaditeľom Jaroslav Zaťko a druhou učiteľkou bola Viera Lukáčová. Od 1.septembra 2013 je riaditeľkou MŠ Viera Lukáčová a Jaroslav Zaťko je učiteľom. V materskej škole je zapísaných 23 detí.

Od 21. októbra je novou vedúcou v Školskej jedálni, v ktorej sa varí pre žiakov MŠ, ZŠ, pre klientov DSS a pre záujemcov o obedy z obce je Ing. Monika Melencová.

Divadelné predstavenie Až lipa zakvitne zahrali v nedeľu 14.apríla v kultúrnom dome divadelní ochotníci zo Skýcova.

Návštevu Divadla Andreja Bagara v Nitre uskutočnili členovia Jednoty a so záujmom si prezreli divadelnú hru Kocúrkovo.

Prvomájová oslava v obci sa uskutočnila v predvečer 1.mája v strede obce. Po príhovore starostu obce vystúpil súbor Kamenec.

Oslava Dňa matiek bola v kultúrnom dome v nedeľu 12.mája. V kultúrnom programe vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy a súbor Kamenec.

Prvé príiímanie detí bolo v tomto roku 7.apríla a k sviatosti pristúpilo 8 detí.

Hody boli v tomto roku v nedeľu 9.júna. V kostole bol hlavným celebrantom dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava Mons. Prof ThDr. Marián Šuráb, PhD. Spieval chrámový zbor mladých, súbor Kamenec a účinkovala aj DH Machulince.

Birmovka v našej farnosti bola v sobotu 7.septembra. Medzi birmovancami boli aj mladí z našej obce. Sviatosť birmovania udelil Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy.

Poďakovanie za úrodu sa tradične konalo aj v tomto roku v nedeľu 22.septembra. Kostol vyzdobený darmi božej prírody, dva sypané obrazy, spevokol a spevácka skupina Kamenec v krojoch, to všetko spestrilo nedeľu poďakovania za úrodu.

Farská púť do Svätej Zeme (Izrael, Palestína) sa uskutočnila v dňoch 19. až 26.októbra. Medzi 70 pútnikmi boli aj 34 občania z našej obce. Hlavným organizátorom bol dp.farár Stanislav Caránek a sprievodcoml náš rodák dp. Peter Valent.

Cirkevný život v obci Machulince je názov knižky, ktorú napísali Dominik Ondriaš, bohoslovec a kronikár obce Ondrej Valach. Napísaná bola z príležitosti 180.výročia od postavenia kostola. Kniha bola predstavená v kostole na sviatok Všetkých svätých a zakúpilo si ju mnoho občanov z našej obce a zo Žitavian. Ako sponzor na knižku prispel aj Obecný úrad Machulince.

Výstava zväzu chovateľov v Machulinciach  sa v tomto roku uskutočnila 8. a 9.júna v priestore športového areálu. Vystavovalo 23 chovateľov z Machuliniec a okolia. Najväčšia bola expozícia holubov a králikov. Nechýbala ani expozícia hrabavej a vodnej hydiny. Návštevníkov zaujala aj expozícia exoty. Zásluhu na zorganizovaní výstavy má predseda organizácie Milan Horváth, ďalej Peter Chren, Koloman Segíň  a ďalší.

Folklórne slávnosti pod Kamencom – tretí ročník boli v tomto roku v nedeľu16.júna na amfiteátri pri futbalovom ihrisku. Okrem domáceho súboru Kamenec a Dychovej hudby Machulince vystúpili aj ďalšie súbory: FS Inovec zo Zlatých Moraviec, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a FS Vrštek z Hostia. Na vydarenom podujatí bol prítomný poslanec NR SR Marián Kéry, predseda NSK Milan Belica  ďalší hostia.

Spievame si pre radosť – 4.ročník sa konal v nedeľu 27.októbra v sále KD. V programe vystúpili : Dychová hudba Machulince, FS Briezka Vráble, FS Širočina Čierne Kľačany  Detský FS Slniečko z Detvy a domáci Kamenec uviedol pásmo Varenie lekváru.. Spolu vystúpilo asi pre sto divákov 80 učinkujúcich z toho bolo 35 z Detvy. Práve súbor z Detvy mimoriadne zaujal prítomných.

3.ročník súťaže vo varení guláša sa uskutočnil v sobotu 22.júna v športovom areáli.Chutný guláš varilo šesť družstiev. O program sa postaral súbor Kamenec, ktorý popri varení guláša, aj pobavil prítomných spevom.

Regionálne voľby do vyšších územných celkov sa konali v sobotu 9.novembra. Na funkciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja kandidovalo 7 občanov. V druhom kole dňa 23.novembra bol do funkcie predsedu zvolený Docent Ing. Milan Belica, PhD., rodák z obce Hostie.

O funkciu poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uchádzalo 255 kandidátov na 54 kresiel. V obvode Zlaté Moravce bolo 23 kandidátov a zvolení boli :

Mgr. Marián Kéry, SMER,  – v Machulinciach dostal 67hlasov

Ing. Serafína Ostrihoňová , nezávislá, v Machulinciach dostala 73 hlasov

Vladimír Klučiar, KDH, v Machulinciach dostal 60 hlasov

Zo zapísaných 917 voličov sa volieb v prvom kole zúčastnilo 217 občanov – 23,6%, na Slovensku sa volieb zúčastnilo 20,11% občanov.

Zo zapísaných 923  voličov sa v druhom kole zúčastnilo 193 občanov.

Cyklistické podujatie v Machulinciach

Po minuloročnom nultom ročníku pripravil Cyklistický klub v Machulinciach v spolupráci s Obecným úradom 1.ročník Horskej cykločasovky. Zaujímavá a pomerne náročná trať viedla väčšinou lesnými cestami Pohronského Inovca. Pripravená bola aj menej náročná16 kmtrať pre deti s rodičmi a pre menej zdatných cyklistov. Na 35-kilometrovú trať nastúpilo 50 pretekárov, ktorí boli rozdelení do jednotlivých kategórií.

Víťazom sa stal Igor Štepianský, Dema Racing Team s časom 1:42,53 hod.

Na 16-kilometrovej trati „Hobby“ štartovalo 22 pretekárov, z toho bolo 6 žien. Víťazom sa stal Tomáš Valach, CK Machulince s časom 1:00,08 hod.

Pre všetkých pretekárov bol v cieli pripravený guláš a za umiestnenie rôzne ceny od sponzorov a organizátorov CK Machulince a Obecného úradu Machulince.

Futbalisti Machuliniec skončili v okresnej súťaži na 5.mieste zo 14 mužstiev.

Dorastenci sa umiestnili na 8.mieste z 13 družstiev.                   

Machulinská dvadsiatka oslávila v tomto roku 30.výročie. Počasie bolo nepríjemné, trať mokrá a zasnežená aj počas štartu hlavného preteku snežilo.

V žiackych kategóriách bežalo 54 detí z toho 27 z materskej školy.

Na6 kmbolo 36 bežcov z toho 5 dorastenci, jedna dorastenka a 30 rekreačných bežcov, medzi ktorými bol aj 85-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vandenplas. V hlavnom preteku na20 kmbežalo 75 bežcov z toho bolo 7 žien. Víťazom sa stal Imrich Magyar z Nových Zámkov s časom  1:10.25,1 hod., bolo to už jeho siedme víťazstvo.

V kategórii žien zvíťazila Eva Budinská , OcÚ Polusie s časom 1:37.06,6 hod.

Vystúpenie dychovej hudby, príchod Mikuláša na koči a tombola sa už stali neodmysliteľnou súčasťou Machulinskej dvadsiatky.

Predvianočný benefičný koncert bol v nedeľu 22.decembra. V preplnenej sále vystúpil miestny súbor Kamenec, Dychová hudba Machulince, spevácka skupina Apetit z Vrábeľ a gajdošský súbor z Veľkej Lehoty. Dobrovoľné vstupné (1400 Eur a 500 Eur z firmy ViOn) bolo odovzdané rodičom maloletej Gabriely Rakovskej na jej liečenie.

FS Kamenec sa postupne rozrastá o ďalších účinkujúcich. V tomto roku vystupovalo 14 žien a 6 mužov, z toho dvaja harmonikári. Celkom v roku 2013 mali 23 vystúpení.

Aj v tomto roku vystupoval súbor na viacerých podujatiach v okolitých obciach, ale aj v meste Kokava nad Rimavicou a na výstave Agrokomplex v Nitre.

V rámci vianočných trhov účinkovali  v Nitre a na Hlavnom námestí v Bratislave.

Záver roka už tradične býva v sále kultúrneho domu, kde tento rok v nedeľu 29.decembra vystúpil súbor Benát a spevácka skupina z Tlmač. Potom bol v strede obce ohňostroj, príhovor starostu obce a občerstvenie.

 

V roku 2013

sa narodilo  11   detí, z toho 4   chlapci a   7 dievčat

zomrelo  8    občanov 3  muži  a  5  žien

Zosobášilo sa  5  manželských párov.

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  88-ročný  Ábel Gašparík, Ing. Ladislav Červený  -  84 rokov

Najstaršou občiankou v obci zo žien je  93-ročná  Paulína Červená, potom Štefánia Bachratá  -  93 rokov.

 

Údaje za rok 2013 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 299 – 307.

Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach.

                                                                                                                          PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce