Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2014

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2014 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi. V kostole hrala dychová hudba, ktorá potom koncertovala po všetkých uliciach obce.

Novoročný futbalový turnaj, v ktorom súťažili družstvá jednotlivých ulíc z Machuliniec sa uskutočnil v sobotu  4. januára.

Trojkráľový koncert bol v sále kultúrneho domu aj v tomto roku. V programe vystúpili tri súbory : Chrámový spevácky zbor mladých z Machuliniec, súrodenci Predáčoví zo Zlatých Moraviec a 6-členná hudobná skupina, v ktorej spievala aj Monika Gašparíková z Machuliniec.

Obecný ples sa v tomto roku konal v sobotu 1. februára. Na plese v kultúrnom dome bolo prítomných 130 osôb, teda plná kapacita. Za vstupné na pár 30 Eur bola večera, víno, nealko nápoje a ďalšie občerstvenie.

Fašiangovú zábavu organizoval folklórny súbor Kamenec v sobotu 15. februára, kde nechýbalo aj jeho vystúpenie.

Fašiangové posedenie pripravil v nedeľu 23. februára aj súbor Benát.

Divadelné prestavenie Hrob lásky zahrali v sále kultúrneho domu ochotníci zo Skýcova v nedeľu 6. apríla.

Organizácie dôchodcov mala výročnú schôdzu 25. februára s občerstvením a s vystúpenOdhlásiťím súboru Kamenec.

V máji uskutočnilo 25 dôchodcov peší výlet na horské lúky Škripec, kde si posedeli pri opekaní klobásy.

1. júna zorganizovala organizácia dôchodcov v sále kultúrneho domu výstavu ručných prác Machulinčanov.

23. júla sa boli dôchodci kúpať v Podhájskej.

V októbri bolo stretnutie s jubilantmi z príležitosti mesiaca úcty k starším. V programe vystúpil súbor Kamenec a Benát.

Verejnoprospešné práce v obci

V marci tohto roku bola urobená v kancelárií, v zasadačke OcÚ a v sále kultúrneho domu klimatizácia.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v celej obci boli vymenené svietidlá verejného osvetlenia za nové úsporné s modernou LED technológiou. Moderné svietidlá boli umiestnené aj na celej Hlavnej ulici.

Na Športovej ulici bol vybudovaný nový vodovod a kanalizácia k pripravovanej IBV rodinných domov             od bytových domov k potoku Hlboká.

Na detskom ihrisku v športovom areáli pribudla nová domčeková zostava so šmýkačkou, preliezačkou, hojdačkou a detskou lezeckou stenou.

Urobil sa odvodňovací kanál na zachytávanie dažďových vôd Zlatňanskej ulice pri miestnom cintoríne a chodník z odfrézovanej asfaltovej drvy. Chodník z dlažby bol urobený aj vedľa severnej ohrady cintorína.

Obec majetkovo-právne vysporiadala miestnu komunikáciu Viničnej ulice.

Nový pomník v obci bol odhalený 29.augusta a venovaný je padlým občanom Machuliniec v prvej a v druhej svetovej vojne. Umiestnený bol v strede obce na Hlavnej ulici. Je to kamenný obelisk s pamätnou tabuľou. Pomník a text navrhol kronikár obce PaedDr. Ondrej Valach a kamenný obelisk vybral a pomocou žeriava na určené miesto umiestnil starosta obce Bohumil Bielik.  

Verejné oslavy sa v obci uskutočnili v predvečer prvého mája a k 70. výročiu vyhlásenia SNP, kedy bola v priestoroch športového areálu zapálená vatra.

V sále kultúrneho domu boli oslavy Dňa matiek a uskutočnil sa aj slávnostný zápis novonarodených detí v našej obci

Počasie v januári a vo februári bolo pomerne teplé. Len niekoľkokrát v noci klesli teploty pod nulu. Aj mesiac marec bol dosť teplý. Meteorológovia hovoria o najteplejšej zime za posledné roky. Apríl a máj bol chladný a daždivý. V júni vystúpili teploty až na 34 stupňov a celý mesiac nepršalo. Jeseň a prvé decembrové týždne boli tiež pomerne teplé. Teploty klesli až v závere mesiaca, kedy 28. decembra napadol sneh a ráno 30. decembra bolo mínus 14 stupňov.

Voľby prezidenta SR sa konali 15. marca 2014. Na funkciu prezidenta SR boli 14 kandidáti. V našej obci bolo zapísaných 926 oprávnených voličov, hlasovať prišlo 400 voličov (43,2%). Pretože v prvom kole v celej SR nedostal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov, postúpili dvaja kandidáti do druhého kola. Najviac hlasov v prvom kole v našej obci dostal Róbert Fico – 129 a druhý bol Radoslav Procházka – 114 hlasov. Do druhého kola postúpil Róbert Fico a Andrej Kiska, ktorý dostal v Machulinciach v prvom kole 64 hlasov.

Druhé kolo volieb prezidenta SR prebiehalo 29. marca 2014. V našej obci prišlo voliť 476 oprávnených voličov (51,6%), teda o 76 viac ako v prvom kole. Za Róberta Fica hlasovalo 239 voličov, za Andreja Kisku hlasovalo  234 voličov.

Celkom v SR získal viac hlasov Ing. Andrej Kiska, ktorý bol zvolený za prezidenta SR na obdobie 2014 – 2019.

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu prebiehali 24. mája 2014. V našej obci bolo zapísaných 928 oprávnených voličov, voliť ich prišlo 121, čo znamená 13,03%. Priemerná účasť na Slovensku bola 13,05%. Každý volič dostal 29 hlasovacích lístkov jednotlivých politických strán, na ktorých boli mená kandidátov, ktorých bolo spolu 333. Volič odovzdal do volebnej urny jeden lístok, na ktorom mohol zakrúžkovať dvoch kandidátov. Boli to tretie eurovoľby na Slovensku. Zvolených bolo 13 kandidátov z ôsmich najznámejších politických strán.

Komunálne voľby mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest sa konali na Slovensku v sobotu 15. novembra 2014 iba jeden deň, od 7,00 hod. do 20,00 hod.

V našej obci bolo zapísaných 931 voličov. Volieb sa zúčastnilo 469 občanov t.j. 53%.

Platných hlasov bolo 465.

Za starostu obce kandidoval doterajší starosta Bohumil Bielik ako nezávislý kandidát.

Zo 469  získal 438 hlasov a bol zvolený za starostu obce.

Do obecného zastupiteľstva kandidovalo 12 občanov, z toho 11 ako nezávislí kandidáti (NEKA) a 1 kandidát za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Zvolení boli 9 poslanci.

  1. Jozef Ondriaš, Ing., 56 r., konštruktér, NEKA                                           338 hlasov
  2. Daniela Červená, 49 r., rádiologická asistentka, NEKA                           305 hlasov
  3. Peter Gašparík, 46 r., elektrotechnik, NEKA                                            305 hlasov
  4. Pavol Holý, 41 r., technik, NEKA                                                              302 hlasov
  5. Peter Zemanovič, 35 r., stavebný robotník, NEKA                                   262 hlasov
  6. Dušan Košút, 48 r., nákupca, NEKA                                                         237 hlasov
  7. Ľudovít Ondrejka, 66 r., dôchodca, NEKA                                                225 hlasov
  8. Milan Belica,62 r., dôchodca, nezávislý kandidát (NEKA)                      211 hlasov
  9. Róbert Valach, 48 r., technik, NEKA                                                         184 hlasov

Ako náhradníci zostali :

Štefánia Segíňová, 61 r., dôchodkyňa, NEKA                                              167 hlasov

Pavol Géci, 62 r., strojník, KDH                                                                       159 hlasov

Milan Horváth, 58 r., technik, NEKA                                                                143 hlasov

Ustanovujúca schôdza novozvoleného obecného zastupiteľstva bola dňa 1. decembra za účasti zvolených poslancov a 20 prítomných občanov. Po slávnostnom sľube znovuzvoleného starostu obce Bohumila Bielika a nových poslancov, starosta obce predniesol volebný program na roky 2014 – 2018.

V ďalšom bode boli zvolení predsedovia komisií.

Starosta obce navrhol predsedov jednotlivých komisií, ktorí boli tiež zvolení na návrh starostu obce verejným hlasovaním:

Ing. Jozef Ondriaš, predseda komisie stavebnej a životného prostredia

Peter Gašparík, predseda komisie ochrany verejného poriadku

Silvia Martinovičová, predsedníčka finančnej komisie

Róbert Valach, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport

Vytvorená bola  komisia pre ochranu verejného záujmu, za jej predsedu bol zvolený Dušan Košút.  

Za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase neprítomnosti starostu bol zvolený Peter Gašparík.

Na funkciu zástupcu starostu bol starostom obce určený Ing. Jozef Ondriaš.

Obecná rada nebola zvolená.

4. ročnik folklórnych slávností Pod Kamencom sa uskutočnil v nedeľu 22. júna v športovom areáli v Machulinciach. Jeho usporiadateľom je Obecný úrad spolu so súborom Kamenec. Na podujatí vystúpili okrem domáceho Kamenca a dychovej hudby  pozvané súbory z Jelenca, z Pliešoviec a zo Solčian.

Spievame si pre radosť – 5. ročník sa konal v nedeľu 19. októbra v sále KD. V programe vystúpili : Dychová hudba Machulince, spevácka skupina Vrábľanka, spevácka skupina Benát a domáci Kamenec uviedol pásmo jesenných prác na dedine.

Folklórny súbor Kamenec účinkuje 5 rokov a tvorí ho 12 žien, 6 muži a dvaja harmonikári. Vedúcou súboru je Anna Horváthová. V obci vystupujú na všetkých podujatiach, ale vystupujú aj v iných obciach a mestách.

Spevácku skupinu Benát tvorí 5 žien a dvaja muži, z toho je jeden harmonikár. Okrem vystúpení v našej obci účinkujú aj v iných obciach a mestách.

Chrámový zbor mladých tvorí 7 žien a príležitostne s nimi spieva aj bohoslovec Dominik Ondriaš.  

Výstava zväzu chovateľov v Machulinciach  sa v tomto roku uskutočnila ako 4. ročník v dňoch 28. a 29. júna v priestore športového areálu. Vystavovalo 32 chovateľov z Machuliniec a okolia. Najväčšia bola expozícia holubov a králikov. Nechýbala ani expozícia hrabavej a vodnej hydiny. Návštevníkov zaujala aj expozícia exoty. Zásluhu na zorganizovaní výstavy má predseda organizácie Milan Horváth, ďalej Peter Chren, Koloman Segíň  a ďalší.

Výbor zväzu chovateľov zorganizoval v sobotu 29. novembra v kultúrnom dome Katarínsku zábavu.

Machulinský kotlík je názov súťaže vo varení gulášu. V sobotu 6. júla v športovom areáli varilo guláš 12 družstiev.

Výstava obrazov Kataríny Gálikovej a Kataríny Valentovej z Machuliniec bola v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach od 1. júla do 30. júla. Katarína Gáliková sa výtvarnej tvorbe venuje od roku 2000. Svoje obrazy na plátne maľuje olejom, do ktorého primiešava piesok, múku, ale i korenie pre dlhšiu trvácnosť. Galériu olejomalieb sypaných pieskom, maľované štýlové bytové doplnky a dekorácie prezentuje aj na internetovej stránke. Obrazy s rôznou tematikou maľuje pre relax, potešenie a z lásky k prírode, v ktorej nachádza inšpiráciu. V súčasnosti má veľkú radosť, že svoje obrazy prezentuje so svojou dcérou Katkou, ktorá sa aktívne venuje výtvarnej tvorbe od roku 2005. Žije a tvorí v Machulinciach. Kreslenie ju zaujímalo od detstva a preto sa rozhodla svoj výtvarný talent rozvíjať aj na Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach. Vo svojej tvorbe využíva rôzne techniky. Vyskúšala akryl, ale najradšej tvorí olejom a maliarskou špachtľou.

Základná škola a materská škola nemali v tomto roku žiadne zmeny.

Dom sociálnych služieb úspešne plnil svoje povinnosti aj v tomto roku.

Machulinčania po celom svete dokonca sme ich videli cez televíziu aj na najznámejších cyklistických pretekoch Tour de France. Slovenských cyklistov podporovali aj piati cyklisti z našej obce – Pavel Holý, Jozef Horniak ml., Martin Gálik, J.Šabo, P.Zemanovič.                                                                                     Známy cestovateľ z Machuliniec Rasťo Valach bol tento rok tri týždne v africkej Etiópii a spoznával aj Island a Grónsko. Tieto krajiny navštívil zatiaľ ako jediny z našej obce. Možno v ďalších rokoch pôjdu aj iní.

2. ročník horskej cykločasovky sa uskutočnil 31. mája 2014. Usporiadateľom preteku bol CK Machulince spolu s OcÚ Machulince za pomoci viacerých sponzorov.  Pripravená bola trasa na 34 km, pretekári boli rozdelení do jednotlivých kategórií a trať HOBBY na 16 km bez rozdielu veku.  Štart cykločasovky bol od 13,00 hod. na futbalovom ihrisku v Machulinciach. Celkom sa preteku zúčastnilo 135 cyklistov, na 34 km trati to bolo 90 pretekárov z toho 16 z Machuliniec. V najlepšom čase 1:38,40 hod. zvíťazil Jaroslav Buchtík z Bratislavy a na 16 km pretekalo 45 cyklistov, z toho 17 z našej obce. Zvíťazil Andrej Tencer z Topoľčianok časom 0:52,31 hod.

Turistika s CK Machulince nie na bicykloch ale pešo. V sobotu 27. decembra uskutočnili členovia CK a ich prívrženci, celkom 35 členov, turistickú túru z Orovnice (tam šli autobusom) na Veľký Inovec a odtiaľ do Machuliniec.

Machulinská dvadsiatka oslávila v tomto roku 31. výročie. Počasie bolo nepríjemné, trať z Machuliniec cez Obyce na Jedľové Kostoľany a späť bola mokrá a mrholilo.

V žiackych kategóriách bežalo 74 detí z toho 23 z materskej školy.

Na 6 km bolo 27 bežcov z toho 3 dorastenci a 27 rekreačných bežcov, z čoho bolo 8 žien a 19 mužov, medzi ktorými bol aj 86-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vandenplas. Na Machulinskej dvadsiatke sa zúčastnil už dvadsiatykrát.

Najrýchlejší na 6 km bol Patrik Portašik, Sportos.SK s časom 0:22.07,7 hod.

V hlavnom preteku na 20 km bežalo 76 bežcov z toho bolo 11 žien. Víťazom sa stal Justus Kiprono (1987), rodák z Kene  s časom  1:02.00,1 hod., čo je nový traťový rekord Machulinskej dvadsiatky. Doterajší čas 1:03.44,1 bol z roku 2004, teda rekord bol po 10 rokoch prekonaný.

Druhé a tretie miesto dosiahli pretekári z Ukrajiny, ktorí bežali za GM Demolex Bardejov.

V kategórii žien bola najrýchlejšia Soňa Krnáčová, BK Pyxida Čierne Kľačany s časom 1:32.44,9 hod.

Vystúpenie dychovej hudby, príchod Mikuláša a tombola sa už stali neodmysliteľnou súčasťou Machulinskej dvadsiatky.

Organizátormi Machulinskej dvadsiatky je Obecný úrad Machulince a Slovenský orol, ktorého zastupoval jeho celoslovenský predseda Ing. Ján Gálik.

Záslužnú prácu vykonávajú aj mnohí dobrovoľníci a sponzori podujatia.

Futbalisti Machuliniec obsadili 1. miesto v okresnej súťaži II.C, kde súťažilo 14 družstiev z okresu Zlaté Moravce. Dorastenci skončili v okresnej súťaži na 5. mieste zo 14. družstiev.

Ako víťazi v okresnej súťaži zohrali futbalisti Machuliniec dňa 29. júna priateľský futbalový zápas s výberom okresu Zlaté Moravce.

Vo vyššej v krajskej súťaži 1.A sa našim futbalistom v jesennej časti nedarilo a zostali na poslednom mieste v tabuľke. Lepšie sa darí v krajskej súťaži dorastencom, ktorí obsadzujú tretie miesto.

FC ViOn, ktorého majiteľom je občan našej obce Viliam Ondrejka, skončil v najvyššej futbalovej súťaži tzv. Fortúna lige na 10. mieste z 12. mužstiev. V klube pôsobia aj ďalší Machulinčania. Karol Škula je prezidentom klubu, Martin Ondrejka je druhým trénerom, Milan Gálik je tajomníkom klubu, Štefan Baláž má na starosti trávnik na štadióne a aj ďalší sú z našej obce.

Viliam Ondrejka je aj členom Výkonného výboru futbalového zväzu SR.

Vianočný stolnotenisový turnaj sa uskutočnil 26. decembra v sále KD. 18 súťažiacich bolo rozdelených do jednotlivých kategórií. Celkovým víťazom sa stal Miroslav Zapalač z Machuliniec.

Advent ako predvianočné obdobie symbolizuje adventný veniec v kostole a v rodinách. V tomto roku bol zhotovený veľký adventný veniec aj v strede obce pred zvonicou.

Vianoce prebiehali tradične. Ani v tomto roku nechýbala Jasličková pobožnosť v miestnom kostole a žiaci Cirkevnej ZŠ chodili s koledníckym programom po celej obci.

Vianočný benefičný koncert sa konal v nedeľu 21. decembra s cieľom pomôcť zakúpiť vhodný odľahčený mechanický vozík upravený špeciálne na mieru pre 22-ročnú Karolínku Ocetovú. Na koncerte vystúpili deti z materskej a základnej školy, miestna FS Kamenec, spevácka skupina Lidovec zo Solčian, spevácka skupina z Jelenca. Mimoriadnym hosťom bol vynikajúci slovenský spevák Peter Bažík. Dobrovoľné vstupné spolu so sponzormi 3120 Eur (1200 zo vstupného) odovzdal starosta obce Karolínke Ocetovej.

Záver roka už tradične býva v sále kultúrneho domu, kde tento rok 30. decembra vystúpil divadelno – spevácky súbor Benát a folklórny súbor z Hronského Beňadika. Potom bola v strede obce premietnutá videoprojekcia o podujatiach v obci v roku 2014.  Nechýbal ani príhovor starostu obce, občerstvenie a ohňostroj.

V roku 2014

sa narodilo 8 detí, z toho 5 chlapci a 3 dievčatá

zomrelo 7 občanov, 3 muži  a 4 ženy

zosobášilo sa 9 manželských párov

 

Najstarším občanom v obci z mužov je 89-ročný Ábel Gašparík(Podhorská ul.), potom Ing. Ladislav Červený (Zlatňanská ul.) - 85 rokov.

Najstaršou občankou v obci zo žien je Helena Čulíková (Podhorská ul.) - 92 rokov, potom je Anna Gáliková (Žitavská ul.) - 90 rokov.

 

Obec mala k 31. decembru 2014 – 1123 obyvateľov.

 

Údaje za rok 2014 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 307 a ďalej.

Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach.

  

                                                                             PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce