Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2005

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2005 sa začal tradičnými ohňostrojmi. Mladí vítajú nový rok na diskotékach, tanečných zábavách a na chatách. Starší doma v kruhu rodiny, pred televízorom prípadne s priateľmi, či iným vlastným programom.
Každoročné zdražovanie plynu, elektriny, vody, benzínu, nafty sa stalo pravidelnosťou. Často verejne počuť zaužívanú vetu na rôzne reformy vlády: Bohatí sú bohatší a chudobní chudobnejší.

Ples športovcov sa stal v obci tradíciou a nechýbal aniv tomto roku. Je to jediná tanečná zábava v sále kultúrneho domu počas roka. Diskotéky pre mladých prebiehajú v Bistre Rebeka na futbalovom ihrisku.

Organizácia dôchodcov mala svoju výročnú schôdzu už vo februári. Počas roka uskutočnila dva zájazdy. Prvý bol do Komárna, kde je výborné termálne kúpalisko.
Druhý zájazd bol do Šaštína, kde si účastníci prezreli Baziliku Sedembolestnej Panny Márie, zúčastnili sa tam sv. omše. Popoludní sa kúpali vo Vincovom lese pri Sládkovičove. Nezabúda sa ani na úctu k starším, keď v októbri sa organizuje schôdza dôchodcov s kultúrnym programom.

Výročná schôdza Jednoty, spotrebného družstva tiež patrí k schôdzam s najväčšou účasťou. V kultúrnom programe vystúpila Dychová hudba Machulince.
Členovia Jednoty sa v januári zúčastnili verejnej televíznej zábavnej nahrávky v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 2. augusta zorganizovala Jednota pre svojich členov zájazd do kúpeľného areálu Vincov les. V októbri zasa zájazd do Divadla Andreja Bagara v Nitre na muzikál Kabaret. Zásluhu pri organizovaní týchto podujatí má aktívny predseda Jednoty v Machulinciach Jozef Červený.

Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce počas druhej svetovej vojny bola počas rekonštrukcie kultúrneho domu zložená z jeho priečelia. Z príležitosti 60. výročia oslobodenia obce (28.marec 2005) bola pamätná tabuľa znova umiestnená na pôvodné miesto na priečelie budovy kultúrneho domu.

Činnosť orgánov miestnej samosprávy riadil starosta obce, obecná rada a obecné zastupiteľstvo. Na svojich zasadnutiach sa zaoberali najaktuálnejšími potrebami obce. Najviac sa hovorilo o ČOV a kanalizácii, kde sa predovšetkým hľadali finančné prostriedky.

ČOV a kanalizácia je v skúšobnej prevádzke. Z Enviromentálneho fondu dostala obec 2 200 000 Sk. Z uvedenej sumy sa zaplatila faktúra dodavateľovi technologickej časti čističky odpadových vôd ECOFLUID Bratislava. Obec Obyce odstúpila od spoločného projektu a z toho dôvodu bolo potrebné doplniť projekty. Určil sa skutkový stav v dĺžke kanalizácie 3680 bm. Doprojektované boli aj odbočky v počte 213. Bolo potrebné aj doplňujúce povolenie stavby. Rozpočtované náklady stavby sú 25,86 miliónov Sk. Zmluva bola uzavretá so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (v skratke ZsVS), ktorá projekt podala na Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave. Po schválení projektu bude investorom ZsVS, ktorá vyhlásila novú súťaž na dodávateľa stavby. 75% bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, 20% z príspevku zo štátneho rozpočtu a 5% ZsVS. Po dokončení bude táto časť stavby majetkom ZsVS.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.októbra 2005 oboznámil starosta obce poslancov s oznámením MŽP SR, ktorým oznamujú Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že pre obec Machulince bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na projekt Machulince - kanalizácia II.etapa. Podľa projektu nenávratný príspevok 24,572.847 Sk predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Z Europského RD fondu získala Západoslovenská vodárenská spoločnosť na stavbu Kanalizácia Machulince - II.etapa sumu 19,399.616 Sk a z príspevku zo štátneho rozpočtu sumu 5,173.231 Sk. Nenávratný finančný príspevok bol schválený Ministerstom životného prostredia SR dňa 29.júla 2005.
So stavbou II.etapy kanalizácie sa začne v prvom štvťroku 2006 a mala by byť ukončená do konca septembra 2006. Verejnú súťaž na stavbu II.etapy kanalizácie vyhrala stavebná firma ViOn.

Stavebné pozemky na Zlatnianskej ulici boli rozdelené. Aj posledné dva voľné pozemky boli v tomto roku odpredané záujemcom.
Starosta obce hľadá možnosť vytvorenia nových stavebných pozemkov na Zlatnianskej ulici. Je potrebné osloviť majiteľov pozemkov, či budú ochotní predať a za akú sumu vyhliadnuté pozemky.

Verejnoprospešné práce v obci
Pre aktivačnú sociálnu činnosť odkázaných nezamestnaných v obci bola podpísaná zmluva pre 12 ľudí. Do aktivačných prác sa v obci zapojilo 11 občanov, ktorí pracovali na zveľaďovaní obce.
Okrem iného pomáhali aj pri oprave strechy na budove Materskej školy, kde vymaľovali aj zatečené steny.
Vo februári bolo potrebné viackrát upravovať cesty vzhľadom na časté sneženie.
V júni boli asfaltovou drťou svojpomocne opravené výtlky na miestnych komunikáciách.
K novopostaveným domom na Obyckej ulici sa vybudovala plynofikácia.
Obec dostala z Fondu sociálneho rozvoja, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu sumu 411 470 Sk na vybudovanie chodníka pozdĺž štátnej cesty na Obyckej ulici. Chodník sa plánuje vybudovať od autobusovej zastávky SAD celou Obyckou ulicou o šírke 1,5 m po rodinný dom č.30 podľa vypracovaného projektu. Práce počas zimného obdobia sa nedali robiť, ale budú ukončené do júna 2006.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznámilo 6.decembra starostovi obce schválenie žiadosti projektu "Zlepšenie miestnej infraštruktúry rekonštrukciou a úpravou peších chodníkov, lávok, miestnych komunikácií a verejného priestranstva ako aj zachovanie miestnej identity a kultúrnej kontinuity obce Machulince prostredníctvom miestnej remeselnej tkáčskej dielne." Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 9,595.000 Sk z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a 2,020.000 Sk predstavuje príspevok štátneho rozpočtu SR.

Voľby do VÚC sa na celom Slovensku konali 26. novembra 2005. Nitriansky samosprávny kraj má 7 okresov. V každom okrese sa volil určitý počet poslancov do krajského parlamentu podľa počtu obyvateľov. V okrese Zlaté Moravce sa mali zvoliť traja poslanci a kandidovali 15. Z našej obce nekandidoval nikto. Celkom sa do krajského parlamentu volilo 52 poslancov. Volil sa aj predseda vyššieho územného celku (VÚC). V našom kraji bolo na túto funkciu sedem kandidátov.
V našej obci bolo zapísaných 816 oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo 227 občanov t.j. 27,8 %. Najviac hlasov v našej obci, ale aj v celom okrese získali :
Marián Kéry, 27 rokov, učiteľ, bytom Červený Hrádok
Vladimír Klučiar, 52 rokov, energetik, bytom Zlaté Moravce
Ľubica Mandáková, 48 rokov, starostka obce, bytom Veľké Vozokany
Ani jeden kandidát na funkciu predsedu nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, a tak dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov postúpili do druhého kola volie, ktoré bolo 10.decembra 2005. Najviac hlasov v celom okrese, aj v našej obci, získal predchádzajúci predseda, rodák z blízkej obce Hostie docent Ing. Milan Belica, PhD a ten sa sal predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja na ďalšie obdobie.

Kultúrno-spoločenský život
15. septembra boli v sále kultúrneho domu oslavy 85.výročia Dychovej hudby v Machulinciach. Na oslave sa zúčastnili všetci žijúci členovia dychovej hudby spolu s rodinnými príslušníkmi. Po oficiálnej časti bol koncert pre verejnosť, na ktorom sa pri speve vystriedali všetci bývalí speváci. Niektorí prítomní si aj zatancovali. Nechýbalo občerstvenie a bolo veselo. Pisateľ tejto kroniky bol spoluautorom príležitostnej brožúrky, kde okrem iného boli aj tieto verše od Jána Kozolku, člena dychovej hudby ako vyznanie obci Machulince :

Pod Benátom
Pod Benátom, pod tým vŕškom v doline,
dolu popod stráne k rodnej dedine,
lesy svojou krásou vždy sú pútavé,
tečie voda lúčkou v bystrej Žitave.

Pri Žitave na tej lúčke zelenej,
s dievčatami v túžbe lásky úprimnej,
lúčne kvietky s piesňou v tráve spletali,
do venčeka šťastie, nádej vkladali.

Spomínam si ako chlapec maličký,
na tie slová v uspávankách mamičky,
piesne od kolísky, ten svoj rodný kraj,
svojim deťom navždy v srdci uchovaj.

Detstvo, mladosť časom vietor odvial nám,
ja môj poklad svojim deťom zanechám,
spievajte si s láskou piesne otcove,
o tom našom krásnom domove.

Obecný úrad pozýva rodičov s novorodencami na slávnostný zápis detí do pamätnej knihy. Podobne sa zapisujú do pamätnej knihy aj starší občania pri významných jubileách.
V druhú májovú nedeľu býva v sále kultúrneho domu program žiakov MŠ a ZŠ z príležitosti Dňa matiek.

Školstvo a vzdelanie
V materskej škole nedošlo oproti minulému roku k žiadnej zmene. O oprave strechy na budove školy sa už písalo.
V základnej škole pôsobí od septembra nová vychovávateľka v ŠK Mgr. Dana Jakabová a z materskej dovolenky sa vrátila Mgr.Andrea Jakabová. K inej zmene nedošlo.
V tomto roku náš občan Ing. Vladimír Ondrejka dňa 9.decembra 2005 obhájil dizertačnú prácu, na základe ktorej mu Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave jednohlasne udelila vedecko-akademickú hodnosť philosphiae doctor "PhD." V súčasnosti je to jediný občan v našej obci s touto vedecko-akademickou hodnosťou.

Duchovný život prebiehal podľa tradície liturgického roku. Počas sviatkov učinkoval chrámový zbor a dychová hudba. V tomto roku bola vo farskom kostole v Žitavanoch birmovka, ktorej sa zúčastnili aj birmovanci z Machuliniec. Na kostolnú vežu sa inštalovali štvorstranné hodiny v cene 165 tisíc.
Vežové hodiny podporila obec sumou 35.000 Sk ako príspevok obce pre cirkev. Obec uvedenú sumu získala od sponzorov. Ďalšie príspevky boli zo zbierok veriacich. Hlavným sponzorom vežových hodín bol občan z našej obce Marián Tonka.

Šport

Futbalisti vypadli z krajskej súťaže do okresnej. V jesennej časti skončili na 3. mieste. Okrem družstva dospelých vo futbalovej súťaži sú zapojení aj žiaci a dorastenci. Na futbalovom ihrisku sa robí rekonštrukcia kabín, na ktoré sa dáva strecha, ktorá je rozšírená na krytú tribúnu. Pri športových kabinách pribudli aj nové miestnosti, ktoré sa okrem iného využívali aj na turistické ubytovanie.

Pre Machulinskú dvadsiatku bol založený samostatný účet pre jej financovanie.
Tohoročná Machulinská dvadsiatka bola v sobotu 3.decembra. Počasie bolo premenlivé, pod mrakom, silný vietor,teplota 4 - 5 stupňov nad nulou. Pri príchode posledného pretekára začalo pršať.
V žiackych kategóriách pretekalo spolu 53 žiakov. Behu na 6 km sa zúčastnilo 15 pretekárov. Z toho boli 5 dorastenci, 2 dorastenky a 8 rekreační bežci. Najlepší čas dosiahol dorastenec Jakub Baron z Nitry 0:21.05,1
V hlavnej bežeckej súťaži na 20 km bežalo 67 pretekárov, z toho 7 žien.
Najstarším účastníkom bol dlhoročný účastník Machulinskej dvadsiatky, katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vandeplas.
Víťazom M - 20 sa stal, tak ako v minulom roku, Ján Križák zo Skalice časom :
1:05.27,2.
Zo žien bola najrýchlejšia Dana Janečková z Bardejova časom 1:14.32,0.Ako posledný dobehol do cieľa najstarší 77-ročný pretekár s časom 2:19.27,5. Pretekári dostali finančné a vecné odmeny.
Pred podujatím urobil radosť deťom tradičný príchod Mikuláša a nechýbala ani Dychová hudba Machulince.

Zaujímavosti obce
V susedných Topoľčiankach bývajú štyrikrát do roka dostihy. V 10 pretekoch jazdci na koňoch bojujú na rovine, cez prútené prekážky, v steplechase a v kluse. Nad jednotlivými dostihmi majú patronát okolité firmy, podnikatelia, ale aj mestá a obce. V tomto roku 7. augusta bol jeden z desiatich pretekov aj o Cenu starostu obce Machulince. 10 koní vedené jazdcami bežalo rovinu na 1780 m. Víťazom sa stal kôň Santa Boy z Moravy s jazdkyňou Jiřinou Vodehnalovou v sedle. Vecnú odmenu za víťazstvo odovzdal starosta obce Machulince Bohumil Bielik.

Počasie
V prvej polovici januára bolo pomerne teplo (7. januára bolo cez deň plus 10 stupňov). Vo februári sa ochladilo až na mínus 13 stupňov a takmer celý mesiac bolo veľa snehu až 30 cm, čo už nebolo vyše 20 rokov.
Prvé hrmenie sme počuli v tomto roku 14. apríla.
Počasie bolo extrémne striedavé. 3.mája bolo na poludnie až 30 stupňov C, ale o dva dni sa zasa ochladilo. Koncom mája vystúpila teplota na slnku na 34 stupňov,ale v polovici júna bolo na poludnie 14 stupňov C.
V júli bolo striedavé počasie, ale teploty v závere mesiaca vystúpili nad 30 stupňov C.
Začiatkom augusta sa ochladili na ranné teploty 8 stupňov C.
Prvé sneženie bolo u nás 21.novembra, ale sneh sa dlho neudržal. Sneh znova napadol pred Vianociami a udržal sa aj počas sviatkov. 30.decembra napadlo počas celého dňa až vyše 30 cm nového snehu, do ktorého však na Nový rok začalo pršať. Extrémne počasie bolo teda aj v závere roka. Posledný deň v roku bolo u nás ráno takmer mínus 10 stupňov C a na Nový rok bolo ráno plus dva stupne.

Vianoce boli tradičné. Spestrené boli novou svetelnou výzdobou budovy kultúrneho domu. Na vianočnom stromčeku v strede obce boli inštalované nové žiarovky na večerné osvetlenie. Veľký vianočný stromček, večer a v noci pekne osvetlený, bol aj pred kostolom. Učinkovanie dychovej hudby a chrámového zboru umocňuje duchovný zážitok a vytvára krásnu atmosféru v kostole. Tradične nechýbali koledníci, žiaci miestnej cirkevnej ZŠ, ktorí obdržané finančné prostriedky rozdelili pre miestnu ZŠ a druhú časť odoslali pre pomoc africkým krajinám. V kostole tradičný starý Betlehem vystriedal nový. Pred hlavným oltárom bolo v jasličkách malé Jezuliatko a dve nové drevené sošky : Panna Mária a sv. Jozef. Obidve sošky sú vysoké asi 50 cm a sú z dielne známych drevorezbárov v Rajci. Zaplatilo sa za ne 19 tisíc z ružencových zbierok a od dobrovoľných darcov.

Silvester bol ako posledný deň v roku spestrený množstvom snehu, ktorý v predchádzajúci deň narobil na Slovensku aj veľkú kalaminu. Uzavretá bola diaľnica Bratislava - Trnava, kde pri hromadných haváriách zahynulo 5 osôb a bolo desiatky zranených. V našej obci sa množstvo snehu zvládlo bez následkov.

V roku 2005:
sa narodilo 7 detí z toho 4 chlapci a 3 dievčatá
zomrelo 10 občanov - 7 mužov a 3 ženy
zosobášilo sa 8 manželských párov

Najstaršou občiankou v obci je 92 - ročná Mária Cibirová.
Najstarším občanom z mužov je 89 - ročný Karol Borkovič

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach