Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2001

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Vítanie nového roku sa uskutočnilo v strede obce, kde pri zvonici býva postavený vianočný stromček. O polnoci bol tradičný príhovor starostu obce Bohumila Bielika a už tradičný ohňostroj. V kostole na omši hrala dychová hudba a spieval chrámový zbor pod vedením Jána Zemanoviča. Dychová hudba vyhrávala aj po uliciach obce, a tak prvý deň v roku bolo veselo. Po úmrtí dirigenta Františka Hudeca je organizátorom hudby jeho brat Jozef Hudec, ktorý hrá na heligóne.

Prvé dieťa tisícročia v okrese Zlaté Moravce sa narodilo občianke Machuliniec Márii Gašparíkovej, manželke Karola Gašparíka. Dieťa dostalo meno Karen. Obidvaja manželia sú veľkí turisti, ešte na Silvestra vystúpili na Benát a potom Karol odviezol manželku do nemocnice. O osem mesiacov vystúpili obidvaja na Mont Blanc, ale o tom píšeme ďalej.

Nešťastné úmrtie sa stalo 12.januára 2001. Jozefa Lukáča, 40-ročného, ktorý bol postihnutý mentálnou retardáciou, našli príbuzní ležať mŕtveho v rieke Žitava pod mostom smerom na Obyce. Aj keď nebohý bol postihnutý, ochotne každému pomohol a nebol zlým človekom.
Ďalšie nešťastie sa stalo v septembri, keď mladé dievča z Obýc odchádzalo z diskotéky v objekte Bistra na ihrisku v Machulinciach. V nočných hodinách ju na ceste smerom do Obýc, ale ešte v našom chotári, zrazilo auto a následky boli smrteľné pre spomínané dievča.

Chrípkové prázdniny boli vyhlásené v dňoch 24.až 31.januára na miestnej MŠ a ZŠ. Chrípka postihla najmä deti, preto boli aj na iných školách v okrese vyhlásené mimoriadne prázdniny.

Divadelné predstavenie ochotníkov zo Skýcova bolo 28.januára v našom kultúrnom dome. Napriek dobrým výkonom hercov sála nebola zaplnená. Po rekonštrukcii javiska to bolo prvé divadelné predstavenie a bolo v pohode. Výborne vykúrená sála a celé vynovené prostredie dobre pôsobí aj pre divákov.
Počas roka sa v sále kultúrneho domu robia rôzne prezentačno - predajné podujatia pre občanov našej obce. Uskutočňujú sa tu aj verejné schôdze a predvolebné stretnutia podľa požiadavky politických strán.

Krádeže aj v tomto roku boli zaznamenané v našej obci. Začiatkom mája v dopoludňajších hodinách bol vykradnutý rodinný dom Jána Zemanoviča na Podhorskej ulici a ďalšia krádež bola v rodinnom dome na Zlatnianskej ulici. Kradne sa všetko, ale najmä videorekordéry, počítače a podobne.
Krádeže sa aj v tomto roku častejšie objavili aj v miestnom pohostinstve.

Prvý evanjelický pohreb bol v obci 4.mája 2001. Vo veku 35 rokov zomrela Iveta Valentová, manželka Milana Valenta z Viničnej ulice. Zostali tri nezaopatrené deti. Zomrelú pochovala evanjelická farárka zo Zlatých Moraviec.

Sčítanie obyvateľov , domov a bytov sa uskutočnilo v máji tohoto roku na celom Slovensku. Sčítacích komisárov menoval starosta obce. Z výsledkov sčítania v našej obci ku dňu 19.máj môžeme uviesť tieto údaje :
Počet obyvateľov obce: 1048 z toho 507 mužov a 541 žien
Ekonomicky aktívne osoby spolu 531 z toho 278 mužov a 253 žien

Národnostné zloženie obyvateľstva podľa udania občanov :

slovenská národnosť

1040

rómska

1

česká

3

iná

1

nezistená

3

 

Náboženské vyznanie obyvateľstva :

Rímskokatolícka cirkev

1022

Evanjelická cirkev augs.vyznania

4

Náboženská spol. Jehovovi svedkovia

2

iné a nezistené

12

bez vyznania

8

 

Domový a bytový fond:

Domy spolu

306

Trvale obývané domy spolu

274

Neobývané domy

32

Údaje sú podľa sčítacích hárkov, ktoré vyplňovali občania.

Čistička odpadových vôd dostala v tomto roku zelenú.Ako už bolo uvedené v minulom roku, čističku budujú spoločne obce Machulince a Obyce. Vďaka finančnej podpore zo Štátneho fondu životného prostredia dostali Machulince v I.polroku sumu dva milióny a v II.polroku dostali Obyce 2,5 milióna, tak sa mohlo pokračovať v jej výstavbe. Stavebných prác sa ujala firma ViOn , ktorej majiteľom je občan Machuliniec Viliam Ondrejka. Štátny vodohospodársky fond prispel na kanalizáciu jeden milión. Obidve obce sa nachádzajú v treťom ochrannom pásme Atómovej elektrárne Mochovce a z tohoto dôvodu Štátny fond likvidácie jadrovo energetických zariadení prispel na ČOV 545 tisíc Sk pre Machulince a 825 tisíc Sk pre Obyce. Tak v tomto roku bolo s dotáciami preinvestovaných takmer 6,8 miliónov korún.

Rekonštrukcia základnej školy sa začala počas prázdnin výmenou okien. Doterajšie okná boli ešte pôvodné, teda už 80-ročné a už absolutne nevyhovovali. Vďaka riaditeľke školy a starostovi obce sa našli peniaze a všetky okná na budove školy boli vymenené za nové. Práce robili nezamestnaní občania obce, ktorí pracovali pre obecný úrad formou verejnoprospešných prác.
Výmena okien stála celkom 226 tisíc Sk z celkového nákladu 316.354 Sk. Boli to odborné stolárske práce.
Ďalšie práce v škole pebiehali na plynofikácii. Škola bola doteraz vykurovaná elektrickými telesami, čo už tiež nepostačovalo. Plynofikácia včítane radiátorov, kotla a prípojky stála celkom 200 tisíc Sk. V tomto roku sa začalo aj s výstavbou novej chodby a súčasne predsiene a šatní, čo tiež bolo potrebné pre zlepšenie podmienok v škole. Na tejto prístavbe sa v tomto roku preinvestovalo 200 tisíc Sk. S prístavbou sa bude pokračovať v roku 2002. Cirkevná Základná škola sv.Dominika Savia v Machlinciach má 63 žiakov v štyroch triedach. Riaditeľkou školy je Mgr. Mária Ondrejmišková a ďalej v škole pôsobia: Mgr. Andrea Jakabová, Mgr. Martina Blažeková a učiteľka v dôchodku Helena Szantová, zastupujúca za PaedDr.Helenu Judinovú, ktorá je na materskej dovolenke. Ďalšou vyučujúcou je Jolana Bančáková. Vychovávateľkou v školskom klube je Alojzia Lipčeyová a ako administratívna pracovníčka školy pôsobí Helena Baťová.

V materskej škole nedošlo oproti minulému roku k zmenám. Riaditeľkou MŠ je Františka Gašparíková a ďalej ako učiteľky pôsobia : Štefánia Cibirová , Katarína Bugárová a Helena Šutková. V suteréne budovy MŠ sa urobili úpravy pre možnosť pôsobenia školského klubu ZŠ.
Vedúcou školskej jedálne je Helena Baťová a hlavnou kuchárkou Anna Čuňová.

Slávnostná kolaudácia stavby "Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu" sa uskutočnila 17.júla 2001 v budove Obecného úradu v Machulinciach. Prítomní boli okrem poslancov obecného zastupiteľstva aj predstavitelia vyšších orgánov, ako aj zástupcovia firiem, ktoré sa podieľali na rekonštrukcii a na prestavbe. Touto rekonštrukciou dostala obec dôstojný stánok pre kultúru a aj pre činnosť obecného úradu. Na rekonštrukcii má najväčšiu zásluhu starosta obce Bohumil Bielik.

Kostol v tomto období bol bez zmeny, ale pripravili sa plány na veľkú rekonštrukciu interiéru. S prácami sa začne v roku 2002. Naším pána farárom je stále dp.Mgr. Marek Kosorín. Okrem nedeľnej bohoslužby sú v našom kostole omše aj v piatok večer a v sobotu ráno. Omše bývajú aj v prikázané sviatky. Prvé sv.prijímanie býva začiatkom mája a sviatosť birmovania býva v Žitavanoch. Dychová hudba, chrámový zbor učinkujú aj cez sviatky Veľkej noci.

Verejnoprospešné práce v obci pokračovali aj v tomto roku. Pracovali na nich nezamestnaní občania obce a okrem už uvedených prác sa ďalej urobila výmena pletiva okolo miestneho cintorína. Urobili sa ďalšie úpravy na tenisovom kurte, dokončilo sa jeho oplotenie a pripravil sa komplet aj na jeho polievanie.
K novým stavebným pozemkom na Zlatnianskej ulici sa urobila prípojka plynofikácie.
Na Športovú ulicu sa vybudovala vodovodná prípojka. Urobila sa aj úprava miestnej komunikácie na Podhorskej ulici v hodnote 96.207 Sk.
Západoslovenské energetické závody robili v tomto roku rekonštrukciu elektrického vedenia. V súčasnosti sú v obci 4 transformátory. Jeden je v dedine smerom na Háj, druhý je pri bývalom poľnohospodárskom družstve, tretí sa nachádza na Podhorskej ulici a štvrtý je na Zlatnianskej ulici.
Majetkom obce je aj dnes už bývalé Bistro Rebeka, ktoré mal do júna 2001 v prenájme miestny podnikateľ Ľubomír Ondrejmiška. Od 1.augusta do 1.novembra bol prenajímateľom Bistra Monako Ing. Ján Štukovský.
V bývalej predajni potravín, ktorá je majetkom Jednoty Nitra, boli už rôzne prevádzky. Naposledy to bola cukráreň a v tomto roku bola tu zriadená predajňa zmiešaného tovaru. Prenajímateľom je Zuzana Ondriašová zo Zlatých Moraviec.

Politické strany, spoločenské a záujmové organizácie pracujú v obci takto :
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) má v obci veľa prívržencov. Jeho predsedom v obci je Vladimír Valent.
Kresťansko demokratické hnutie (KDH) je ďalšou politickou stranou, ktorej predsedom je Ján Ondriaš starší.
Na čele Kresťansko demokratickej únie (SDKU) je Ján Ondriaš mladší.
Najviac členov 176, má Jednota, spotrebné družstvo a predsedom tejto nepolitickej organizácie je Jozef Červený starší.
Jednota dôchodcov má 120 členov a jej predsedom je Demeter Ondrejka.
Predsedom Telovýchovnej organizácie je Pavol Fraňo.
Poľovnícke združenie je spoločné pre Machulince - Žitavany a Obyce a má 56 členov. Výmera revíru je 3028 ha a predsedom je Ing. Ján Struhár zo Zlatých Moraviec.

Z podnikateľov - občanov Machuliniec, prípadne firmy v Machulinciach, môžeme spomenúť:
ACER GROUP spoločnosť s r.o. - Gabriel Horváth - spracovanie dreva
ViOn - Viliam Ondrejka - stavebná firma
LOS - Ľubomír Ondrejmiška - stolárstvo
ANMER - Ing. Ivan Baťo - počítače
ELINŠT - Ján Šebík - elektroinštalácia
MOCHLAT - Ľubomír Jurík - oprava chladničiek
KLAMPIARSTVO - Ján Mlkvý
SKLENÁRSTVO - Jaroslav Kováč
KAMENÁRSTVO - Karol Benček
POHOSTINSTVO - Filová
POTRAVINY - Anna Ondrejková
STOLÁRSTVO - Štefan Baranec
PENZION MLYN - Andrej Hvišč
PROMID - Miroslav Drienovský - projekcia kúrenia
KAMEŇ KOV - Miloš Ondrejka
a ďalší podnikatelia.

Extrémne v horách môžeme nazvať výstup manželov Márie a Karola Gašparíkových, občanov našej obce, ktorí 30.júna t.r. vystúpili bez sprievodcu na strechu Európy Mont Blanc. Najvyšší vrch v Alpách s 4807 m nadmorskej výšky je najvyšším v Európe. Výstup uskutočnili z francúzskeho Chamonixu. Pri zostupe mali určité problémy so zrakom, ale všetko dobre dopadlo. Mont Blanc bol úplne zasnežený a výstup robili dva dni. Dva dni aj zostupovali s prenocovaním v tej istej horskej chate. Manželia nie sú horolezci, venujú sa turistike.
22.augusta t.r. uskutočnili ešte výstup na najvyšší vrch Vysokých Tatier na Gerlach. Tiež začali vystupovať bez sprievodcu, ale pred vrcholom sa naviazali na lano k organizovanej skupine, ktorú viedol horský vodca.
Ďalším túlavým Machulinčanom je môj syn Ing.Rastislav Valach. Po minuloročnom prechode cez Himaláje v nadmorskej výške 5200 m cestoval v tomto roku po Škandinávii. Vo Fínsku bol za magickým polárnym kruhom, v Nórsku sa plavil k najznámejším fjordom. Zaujímavý bol aj výstup na najvyššiu horu Škandinávie - Galdopiggen. Je to ľadovec s trhlinami s nadmorskou výškou 2469 m. Tiež ho prekonávali miestami naviazaní na lane.

Tragédia v Amerike otriasla celým svetom. 11.septembra 2001 teroristi uniesli tri lietadlá a s dvomi plne obsadenými pasažiermi úmyselne narazili na dve výškové budovy v New Yorku. V troskách mrakodrapov zahynulo vyše tritisíc ľudí. Práve v tomto období sa v USA nachádzal aj občan z Machuliniec vysokoškolák Ivan Baťo. Bol tam na trojmesačnom pracovnom pobyte. Nenachádzal sa v New Yorku, ale mal možnosť aj cestovať po USA. Jeho rodičia mali oprávnené obavy, či sa práve nenachádzal v niektorej z týchto budov. Našťastie bol na celkom inom mieste, ale neskoršie mal problémy dostať sa z USA do Európy. Letecké spoje boli veľmi obmedzené a plne obsadené. Napokon 28.septembra predsa šťastne odcestoval domov.

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnili v dvoch kolách. Slovensko sa pripravuje na novú územnú reorganizáciu. Zrušia sa okresy a zostanú kraje a vyššie územné celky ako samosprávne orgány. Právomoci okresných úradov sa postupne majú preniesť na obce a mestá. Z tohoto dôvodu sa museli uskutočniť na Slovensku voľby poslancov do zastupiteľstva ôsmich územných celkov totožných s krajom. V našej obci sme volili troch poslancov do Nitrianskeho samosprávneho celku a volil sa aj predseda samosprávneho kraja. V okrese Zlaté Moravce boli politickými stranami navrhnutí 27 kandidáti a zvoliť sa mali traja. Z našej obce bol na kandidátke Ján Ondriaš, 22-ročný študent vysokej školy za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Na funkciu predsedu VÚC Nitrianskeho kraja bolo 15 kandidátov, zvolený mohol byť jeden. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 1.decembra 2001.

V našej obci bolo zapísaných do zoznamu voličov

779 osôb

Volieb sa zúčastnilo

354

Počet platných hlasovacích lístkov

336

 

V našej obci najviac hlasov získali títo kandidáti na poslancov :

Ján Ondriaš , 22 r. vysokoškolský študent - SDKÚ, DS

161 hlasov

Ing.Dušan Smatana, 48 r.,súkromný podnikateľ - HZDS,SDĽ

101

Marián Tomajko, 53 r., riaditeľ Záhrad.služieb - HZDS,SDĽ

87

Ing. Peter Lisý, 57 r., zást.primátora Zl.Moravce - SNS

66

 

V okrese zlaté Moravce boli za poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho celku zvolení:
Ing.Dušan Smatana, bytom Topoľčianky
Marián Tomajko, bytom Zlaté Moravce
Ing.Peter Lisý, bytom Zlaté Moravce
Za presedu VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja bol v druhom kole zvolený
Docent Ing.Milan Belica,PhD, finančný manažér Nitra, ktorý kandidoval za koalíciu
HZDS - SDĽ - STRED - SOP . Rodák z blízkej obce Hostie.
Voľby predsedu sa konali v dvoch kolách vtedy, ak v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Druhé kolo volieb sa konalo 15.decembra 2001.
V našej obci získal zvolený kandidát na predsedu v 1.kole 226 hlasov.
V 2.kole bolo v našej obci voliť 372 osôb, platných hlasovacích lístkov bolo 367.
Zvolený kandidát dostal v 2.kole 360 hlasov.

Šport v obci je zastúpený prevažne futbalom. Aj v tomto roku hrajú tri futbalové družstvá v súťaži majtrovstiev okresu. Mužstvo dospelých je tradične umiestnené v strede tabuľky. Na jar 2001 skončilo na 5.mieste. Podobne si počínajú aj dorastenci. Družstvo žiakov skončilo na 2.mieste v okrese.
V máji sa uskutočnil Beh zdravia. Podujatie sa organizuje na štadióne TJ nielen pre domácich bežcov, ale prichádzajú aj športovci z iných TJ. Súťažia všetky vekové kategórie t.j. od žiakov až po veteránov.
Ako rekreačný šport hrajú niektorí aj tenis, pre ktorý slúži atraktívny tenisový kurt, o ktorom je už písané.
Machulinská dvadsiatka sa v tomto roku uskutočnila 6.decembra. Počasie bolo mrazivé a cesty zasnežené. Ani to neodradilo ani deti z materskej školy, ani žiakov. Tradične bežali od dorastencov až po veteránov všetky vekové kategórie. V tomto roku to už bol XVIII.ročník a víťazom hlavnej kategórie sa už tretíkrát stal Pavol Faško z Brezna. Ani v tomto roku nechýbal na podujatí Mikuláš, ktorému sa potešili najmä deti. Mikuláš mal spoločníka čerta s anjelom.

Počasie v tomto roku bolo rôzne. Január a aj február bol bez snehu a zima bola mierna. Ani v lete neboli extrémne zmeny. Až november a najmä december už priniesol rekordnú zimu, aká nebola u nás za posledných 20 rokov. Teplota pod nulou bola takmer celý mesiac a niekedy klesla až na mínus 20 stupňov C. Sneh zostal pre radosť detí celý december.

Vianoce boli mimoriadne pekné. Mrazivé počasie, zasnežená príroda. V kostole nechýbal chrámový zbor, ktorý sa rozširil na 20 osôb. Spieva v ňom 12 žien a 8 mužov. Dirigentom je stále Ján Zemanovič. Zbor sa schádza na nácvik a ich vystúpenie v kostole je z roka na rok krajšie. Polnočná omša bola o pol jedenástej a okrem chrámového zboru učinkovala aj naša dychová hudba, ktorá hrala v kostole aj na druhý deň, na sviatok Božieho narodenia.
Aj v tomo roku bola v kostole Jasličková pobožnosť, ktorú pripravili žiaci cirkevnej ZŠ. Po vystúpení chodili po obci koledovať a finančný príspevok zaslali na charitatívne ciele.

V roku 2001:
sa narodilo 7 detí
zomrelo 15 ľudí z toho bolo 8 mužov
zosobášilo sa 5 manželských párov

Najstaršou občiankou je Helena Horniaková 91 ročná.

Najstarším občanom z mužov je Šimon Hudec - 88 rokov.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach