Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výrub drevín - zverejnenie

Dátum: 26.01.2024
Autor: Machulince ADMIN
Výrub drevín - zverejnenie

Výrub drevín - zverejnenie

Obec Machulince, zastúpená starostom obce p. Bohumilom Bielikom, zverejňuje podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z.z.") v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 125 cm meraných vo výška 130 cm nad zemou rastúcich pri rodinnom dome ul. Topoľčianska 61/2, Machulince v katastrálnom území Machulince, okres Zlaté Moravce v zastavanom území obce Machulince, na pozemku parcely registra "C" s parcelným číslom 1406/1.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@obecmachulince.sk

 

Dátum zverejnenia informácie : 26.01.2024

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 26.01.2024

 

Zvesené z úradnej tabuli obce dňa : .......................